Polski Ład a wpływ na rozliczenie podatku przez korepetytorów

Nowelizacja przepisów w ramach tzw. Polskiego Ładu to szeroko idące zmiany, które mają za zadanie zasadniczą zmianę systemu podatkowego. Wspomniane reformy swoim zakresem dotkną również  osoby fizyczne udzielające korepetycji, a w szczególności tych podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Poniżej przedstawiamy najważniejsze regulacje w tym zakresie.

Likwidacja karty podatkowej

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym forma opodatkowania w postaci karty podatkowej ma zastosowanie do podatników prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny.

Wysokość karty podatkowej jest ustalana w formie decyzji naczelnika US. Karta podatkowa charakteryzuje się licznymi uproszczeniami dla podatnika (np. brak obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupu) w związku z czym wiele osób chętnie wybiera tą formę opodatkowania.

Jednym z założeń Polskiego Ładu jest wygaszenie prawa do karty podatkowej. Zgodnie z projektem ustawy ma to nastąpić od 1 stycznia 2022 r.  Zgodnie z art. 56 ustawy nowelizującej w ramach Polskiego Ładu z dniem 1 stycznia 2022 r. podatnicy tracą prawo do złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej w brzmieniu dotychczasowym. Wnioski o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej w brzmieniu dotychczasowym, uwzględnione w decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej za 2021 r. zachowują moc po wejściu w życie niniejszej ustawy.

W konsekwencji korepetytorzy, którzy dotychczas korzystali z karty podatkowej zachowają prawo do korzystania z tej formy opodatkowania również w latach następnych na zasadach praw nabytych. Natomiast osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, które zechcą wybrać kartę podatkową po 1 stycznia 2022 r. nie będą mieli takiej możliwości.

WAŻNE

Polski Ład zakłada likwidację karty podatkowej jako formy opodatkowania. W rezultacie korepetytorzy udzielający lekcje na godziny utracą prawo do wyboru tego typu rozliczenia podatku dochodowego.

Zmiany definicji wolnego zawodu

Kolejną istotną zmianą jest zreformowanie definicji wolnego zawodu w kontekście ryczałtu ewidencjonowanego. 

Działalność gospodarcza wykonywana w ramach wolnego zawodu jest opodatkowana stawką ryczałtu ewidencjonowanego wynoszącego 15% uzyskanego przychodu.

Obecna definicja wolnego zawodu wskazana w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym podaje, że przez wolny zawód rozumie się pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów, tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych, oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Natomiast począwszy od 1 stycznia 2022 r. z powyższej definicji zostanie usunięty zawód nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny.

W konsekwencji od nowego roku korepetytorzy nie będą podlegali opodatkowaniu ryczałtem jako wolne zawody. W takim przypadku zastosowanie znajdzie stawka ryczałtu 8,5% przewidziana dla przychodów z tytułu świadczenia usług edukacyjnych (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c) ustawy).

WAŻNE

Po wprowadzeniu Polskiego Ładu do usług edukacyjnych w postaci udzielania lekcji na godziny zastosowanie znajdzie stawka ryczałtu 8,5%. Nauczyciele nie będą już traktowani jako wolny zawód w związku z czym nie będzie już obowiązywać w tym zakresie stawka 15% przychodów.

Wpływ zmiany kwoty wolnej od podatku na rozliczenie podatku korepetytorów

Dla korepetytorów prowadzących działalność gospodarczą istotna może być również zmiana w postaci podwyższenia kwoty wolnej od podatku.

Przypomnijmy, że obecnie wynosi ona 8 000 zł. 

W obecnym stanie prawnym kwota wolna od podatku wynosi 8 000 zł. To wpływa na wysokość kwoty zmniejszającej podatek. Natomiast jak zakłada projekt nowelizacji w ramach Polskiego Ładu wysokość kwoty wolnej od podatku ma zostać podniesiona do 30 000 zł.

Dodatkowo podniesiony zostanie próg podatkowy z poziomu 85 528 zł do 120 000 zł.

Przypomnijmy, że kwota wolna od podatku ma znaczenie w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych czyli opodatkowanych wg skali podatkowej (17% lub 32% ponad próg podatkowy). 

Powoduje to, że dużo bardziej opłacalną formą opodatkowania będzie podatek na zasadach ogólnych  niż podatek liniowy. Choć ten drugi korzysta ze stałej stawki podatku wynoszącej zawsze 19% to jednak nie ma możliwości uwzględnienia kwoty wolnej od podatku.

W konsekwencji na skutek wprowadzenia zmian w ramach Polskiego Ładu, dla osób prowadzących działalność gospodarczą w postaci korepetycji, lepszym rozwiązaniem pod względem ekonomicznym może okazać się przejście z podatku liniowego na zasady ogólne.

Dzięki takiej zmianie podatnik będzie mógł uwzględnić kwotę wolną od podatku, co spowoduje niższy podatek do zapłaty.

WAŻNE

Polski Ład podwyższa kwotę wolną od podatku aż do limitu 30 000 zł. Dodatkowo zwiększeniu ulegnie kwota pierwszego progu podatkowego do 120 000 zł, zatem podatnicy, którzy obecnie uzyskują ponad 85 538 zł zł będą mogli pozostać przy podatku liniowym bez ryzyka wejścia w 32% stawkę podatku.

Podsumowując nasze rozważania należy wskazać, że zmiany w zakresie Polskiego Ładu dotkną również korepetytorów prowadzących działalność gospodarczą. Przede wszystkim nowelizacje wpłyną na zmianę w zakresie poszczególnych form opodatkowania. Warto zatem na bieżąco śledzić projekty ustaw i ostateczny kształt treści nowych przepisów.

O autorze

MS
Early Stage_artykuł czerwiec

Te artykuły też mogą Ci się spodobać

Korepetycje w mieszkaniu a podatek od nieruchomości

Udzielanie korepetycji najczęściej odbywa się w mieszkaniu nauczyciela. Jeżeli korepetycje prowadzone są w formie działalności gospodarczej to pojawia się przed nami kwestia prawidłowego regulowania podatku od nieruchomości. W dzisiejszym artykule zastanowimy się czy wykorzystywanie mieszkania zarówno do celów prywatnych jak i dla potrzeb działalności gospodarczej wpływa na wysokość podatku od nieruchomości.

Wydatki na dojazd do ucznia jako koszt podatkowy

Korepetycje mogą przybrać formę nauczania, w której nauka odbywa się w miejscu zamieszkania ucznia, a nie nauczyciela. W takim przypadku korepetytor ponosi określone wydatki związane z dojazdem do ucznia. W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się jakie warunki muszą zostać spełnione, aby tego rodzaju wydatki uwzględnić w rozliczeniu podatkowym po stronie kosztów.

Dodaj ogłoszenie
Najpopularniejsze artykuły
10 najlepszych aplikacji do nauki języków obcych

Znajomość języka obcego jest praktycznie niezbędna w dzisiejszym świecie. W poniższym tekście przedstawimy Wam 10 aplikacji mobilnych, które umożliwiają naukę różnych języków obcych.

Jakie książki wybrać, aby dobrze przygotować się do matury z matematyki?

Jakie książki wybrać, aby dobrze przygotować się do matury z matematyki? Ciężko na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ na rynku jest bardzo dużo pozycji. Przedstawiamy subiektywną listę od naszego korepetytora.

Matura ustna z angielskiego - przydatne zwroty

Zebraliśmy zwroty z języka angielskiego, które musisz znać przed egzaminem ustnym.

Baza testów
E-book_Marketing  internetowy w edukacji
Pobierz darmowe ebooki
i zapisz się na newsletter.
e-book
Sytuacja w edukacji
w czasie pandemii.
e-raport Pobierz raport