Regulamin serwisu e-korepetycje.net

Poniższy Regulamin i Polityka prywatności określają zasady funkcjonowania serwisu e-korepetycje.net.

I. DEFINICJE

 1. Serwis e-korepetycje.net - serwis ogłoszeniowy dla korepetytorów znajdujący się pod adresem e-korepetycje.net prowadzony przez firmę Infeo Marcin Marek Gryszko z siedzibą w Olsztynie przy ul. Królewny Śnieżki 18, 10-696 Olsztyn, o numerze nip: 739-315-00-70, działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczych, pod numerem ewidencyjnym 44609, prowadzonym przez Prezydenta Miasta Olsztyn.
 2. Serwis HR - serwis dla podmiotów zajmujących się rekrutacją- Firm HR, znajdujący się pod adresem rekrutacja.e-korepetycje.net prowadzony przez Administratora.
 3. Administrator - Właściciel Serwisu.
 4. Użytkownik - każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystający z Serwisu.
 5. Ogłoszeniodawca - osoba fizyczna (prowadząca działalność gospodarczą lub nieprowadząca takiej działalności) lub inny podmiot, zarejestrowane w Serwisie;
 6. Login - nazwa Ogłoszeniodawcy wybrana w trakcie rejestracji w Serwisie;
 7. Ogłoszenie - oferta Ogłoszeniodawcy, dotycząca oferowanych usług nauczania;
 8. Konto użytkownika - miejsce w serwisie przyporządkowane Ogłoszeniodawcy, w którym może on zarządzać swoimi Ogłoszeniami.
 9. Firma HR - osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie będąca konsumentem, korzystająca z serwisu posiadająca Konto HR.
 10. Konto HR - miejsce w serwisie przyporządkowane Firmom HR, w ramach którego udostępniane są funkcjonalności serwisu HR.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz Serwisu HR (dalej razem Serwisy).
 2. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Serwisów było możliwe dla Użytkowników z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 1024 kbit/s. Serwis jest zoptymalizowany dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1366x768 pikseli.
 3. Administrator zastrzega, iż mogą wystąpić przerwy techniczne w działaniu Serwisów. W razie ich wystąpienia Administrator dołoży wszelkich starań, aby ich długość była możliwie najkrótsza. Wszelkie informacje o nieprawidłowym działaniu Serwisów będą rozpatrywane, a wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie będą usuwane, jeżeli potwierdzona zostanie ich zasadność.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkowników Serwisów lub usług oferowanych w Serwisach, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 5. Administrator oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 6. Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami. Wszelkie spory powinny być rozwiązywane pomiędzy Użytkownikami Serwisu, bez angażowania w nie Administratora.
 7. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, prawa autorskie związane z rozwiązaniami technologicznymi zastosowanymi w serwisie, jak również informacje na nim publikowane należą do Administratora. Udostępnianie, kopiowanie, powielanie oraz wykorzystywanie inne niż do celów edukacyjnych bądź na własny użytek, w szczególności wykorzystywanie ich do celu związanego z jakąkolwiek działalnością komercyjną - jest zabronione.
 8. Serwis służy wyłącznie dodawaniu ogłoszeń związanych z nauczaniem. Oznacza to całkowity zakaz informowania w treści ogłoszenia o innych usługach, w tym m.in. tłumaczeniach, pisaniu prac/pomocy w pisaniu prac, rozwiązywaniu zadań/pomocy w rozwiązywaniu zadań itp.
 9. Serwis HR służy wyłącznie dodawaniu ofert pracy. Oferty pracy nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów i służyć obejściu ich.
 10. Ogłoszenia mogą dodawać osoby fizyczne, osoby prawne lub też jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, oferujące usługi nauczania, pracę dla nauczycieli, a także osoby zainteresowane skorzystaniem z ich usług.
 11. Zasady ochrony danych osobowych, sposoby ich przetwarzania oraz wszelkie informacje o plikach cookies zamieszczone są w Polityce prywatności.
 12. Informacje, dotyczące konsumentów oraz przedsiębiorców mających cechy konsumentów umieszczone zostały w zakładce Informacja dla Konsumenta. Powyższe informacje stanowią załącznik do Regulaminu. Ogłoszeniodawca będący konsumentem zobowiązuje się do zapoznania się z treścią powyższego załącznika.

III. REJESTRACJA W SERWISIE

 1. Każdy zarejestrowany Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Rejestracja w serwisie jest nieodpłatna, przy czym:
  1. nie dopuszcza się rejestracji kont z wykorzystaniem tzw. tymczasowych adresów email pod rygorem możliwości ich natychmiastowego usunięcia przez Administratora;
  2. użytkownik ma obowiązek określić, poprzez zaznaczenie właściwego pola podczas wypełniania wizytówki, czy będzie działał jako przedsiębiorca, czy jako konsument.
 3. Jeden Ogłoszeniodawca może zarejestrować tylko jedno konto Użytkownika i jedno konto HR. W przypadku wykrycia kilku kont tego samego ogłoszeniodawcy, lub konta, z którego korzysta wiele osób, wszystkie konta wraz z dodanymi ogłoszeniami mogą zostać usunięte, a dostęp do serwisu może zostać zablokowany na stałe lub tymczasowo.
 4. W nazwie loginu mogą znajdować się jedynie małe litery a-z bez polskich znaków, a także cyfry i myślnik. Login nie może pokrywać się z nazwą miejscowości, przedmiotem, nazwą egzaminu i nie może być nim żadna z odmian słów takich jak: korepetycje, korepetytor, nauczyciel, lektor, administrator itp.
 5. Login Ogłoszeniodawcy jest widoczny w adresie jego profilu i wszystkich jego ogłoszeń.
 6. Login Ogłoszeniodawcy, na jego prośbę, może zostać zmieniony przez Administratora serwisu.
 7. Login Konta HR jest widoczny na stronie profilu oraz jest on pokazywany w przypadku każdego z zamieszczonych ogłoszeń.
 8. Wszelkie dane kontaktowe w ogłoszeniu umieszczonym w Serwisie są podawane przez Ogłoszeniodawcę oraz Firmy HR na ich odpowiedzialność.
 9. Korzystając z Serwisu Ogłoszeniodawca poprzez dodanie danych w profilu i ogłoszeniach dobrowolnie zgadza się na ich publiczne wyświetlanie.
 10. Ogłoszeniodawca poprzez dobrowolne dodanie zdjęcia do profilu automatycznie wyraża zgodę na publiczne ujawnianie jego wizerunku. Ogłoszeniodawca w każdym czasie jest uprawniony do usunięcia zdjęcia przypisanego do profilu w przypadku braku zgody na publikację wizerunku.
 11. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do uzupełnienia wymaganych informacji w jego koncie zgodnie z prawdą. Wszystkie dane podane w profilu przez Ogłoszeniodawcę muszą być zgodne z prawdą.
 12. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany zaznaczyć wyłącznie te lokalizacje, w których prowadzi zajęcia stacjonarne, przy czym:
  1. maksymalna bazowa liczba lokalizacji stacjonarnych wynosi 5;
  2. zaznaczenie większej liczby lokalizacji jest możliwe wyłącznie w przypadku skorzystania z usługi odpłatnego wyróżniania ogłoszeń, na zasadach przewidzianych w Regulaminie UOWO;
  3. w przypadku zajęć online Ogłoszeniodawca nie powinien oznaczać miejscowości.
 13. W Serwisach obowiązuje całkowity zakaz dodawania danych wrażliwych, w szczególności w treści ogłoszeń, opinii i w zakładce „o mnie”, a także w notatkach dotyczących kandydatów. Poprzez dane wrażliwe rozumie się dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. W przypadku stwierdzenia takich nieprawidłowości Administrator zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia tych danych.
 14. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do aktualizowania treści ogłoszeń i danych kontaktowych w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zmiany.
 15. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Ogłoszeniodawców, jeśli zachodzi podejrzenie, że są one niezgodne z prawdą. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do ukrywania, edycji lub usunięcia danych, a w przypadku nagminnego łamania regulaminu do terminowej lub stałej dezaktywacji konta.
 16. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przesyłanie drogą mailową informacji systemowych, informacji o zmianach w Serwisie i jego regulaminie.
 17. Zarejestrowanie konta oznacza przypisanie go do osoby rejestrującej, która jednocześnie stanowi osobę zarządzającą kontem oraz odpowiedzialną za zamieszczane w nim treści. Jakikolwiek obrót kontami, ich zbywanie czy przekazywanie uprawnień do ich zarządzania osobom trzecim jest niedozwolone.

IV. DODAWANIE OGŁOSZEŃ

 1. Pełną odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń ponosi Ogłoszeniodawca. Cena oferowanych przez Ogłoszeniodawcę usług jest jego indywidualnym ustaleniem. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość oraz zmiany cen usług oferowanych przez Ogłoszeniodawcę oraz nie monitoruje zmian tych cen.
 2. Ogłoszeniodawcę obowiązuje całkowity zakaz reklamowania innych stron.
 3. Ogłoszenie należy pisać zgodnie z zasadami językowymi, z użyciem odpowiednich znaków diakrytycznych i bez nagminnego używania wielkich liter, gdy nie wymaga tego ich pisownia.
 4. Ogłoszenie należy dodać do odpowiedniego przedmiotu.
 5. Ogłoszenie lub konto może być zmienione bądź usunięte przez Ogłoszeniodawcę w każdej chwili poprzez jego profil. W przypadku braku dostępu do konta w serwisie, Administracja na prośbę Ogłoszeniodawcy ma prawo do edycji lub usunięcia konta bądź ogłoszenia.
 6. Oferta pracy musi zawierać:
  a. Nazwa stanowiska;
  b. Przedmiot;
  c. Lokalizacja;
  d. Adres e-mail lub link do usługi eRecruiter;
  e. Wymagania związane ze stanowiskiem;
  f. Treść oferty.

V. KONTA W SERWISIE

 1. W serwisie występują dwa typy kont:
  a. Użytkownika - możliwe do założenia w ramach adresu e-korepetycje.net;
  b. Rekruterskie - możliwe do założenia w ramach adresu rekrutacja.e-korepetycje.net.
 2. Podczas zakładania konta, niezbędnym jest podanie danych wskazanych jako obowiązkowe podczas rejestracji. Bez podania wymaganych danych, Użytkownik nie będzie miał możliwości korzystania z konta.
 3. W ramach konta Użytkownika serwis oferuje m.in.:
  a. zamieszczenie ogłoszenia korepetytora - ofert zajęć prowadzonych skategoryzowanymi zgodnie z podanym przedmiotem i lokalizacją;
  b. zamieszczenie ogłoszenia ucznia - ogłoszenie osoby, która szuka korepetytora od sprecyzowanego przedmiotu oraz konkretnej lokalizacji;
  c. przeglądanie ofert pracy dostosowanych do przedmiotu i lokalizacji z oferowanymi przez Użytkownika korepetycjami;
  d. otrzymywanie i wysyłanie prywatnych wiadomości na wewnętrzne skrzynki;
  e. wystawianie opinii; odpowiadanie na otrzymane opinie;
  f. przesyłanie CV do Firm HR za pomocą zewnętrznych narzędzi (Administrator nie przetwarza danych osobowych zawartych w CV Użytkownika);
  g. dostęp do ustawień konta, możliwość zmiany danych oraz informacji podanych podczas rejestracji oraz wyrażenie/cofnięcie zgód marketingowych oraz związanych z przetwarzaniem danych.
 4. W ramach konta Rekruterskiego Serwis HR oferuje m.in.:
  a. zamieszczenie ofert pracy;
  b. wysyłanie powiadomień mailowych o ofercie pracy w ramach prowadzonych rekrutacji na skrzynki zewnętrzne Użytkowników Serwisu;
  c. wyświetlanie dopasowanych ofert pracy Użytkownikom Serwisu zgodnie z przedstawionymi preferencjami;
  d. dostęp do bazy danych kandydatów dopasowanych wg wybranych kryteriów – po opłaceniu odpowiedniego pakietu Użytkownik będzie miał dostęp do bazy kandydatów na okres zgodny z wybranym pakietem. Dane zostaną usunięte po 14 dniach od dnia wygaśnięcia pakietu;
  e. dostęp do statystyk związanych z dodanymi ofertami pracy – takie jak: ile osób zostało przyporządkowane na podstawie przedmiotu oraz lokalizacji lub ile osób wyświetliło ofertę dodaną w ramach serwisu.

VI. USUWANIE KONT I OGŁOSZEŃ, BLOKADA KONT, OGŁOSZENIA UKRYTE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania kont oraz ogłoszeń niezgodnych z niniejszym regulaminem bądź łamiących prawo, a także gdy zablokowanie dostępu do konta jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Serwisu lub innymi działaniami hakerskimi, a także dezaktywacji lub usuwania kont, na które Ogłoszeniodawca nie zalogował się od co najmniej 12 miesięcy. Usunięcie konta lub ogłoszenia wiąże się z otrzymaniem powiadomienia na adres e-mail powiązany z kontem Użytkownika.
 2. Konta Ogłoszeniodawców nagminnie łamiących regulamin mogą zostać zablokowane na stałe lub tymczasowo. Oznacza to brak możliwości zalogowania się na konto i brak możliwości samodzielnego dokonywania w nim jakichkolwiek zmian, jak również brak możliwości ponownej rejestracji. Zmiany na zablokowanym koncie są możliwe po uprzednim kontakcie z Administratorem.
 3. W przypadku usunięcia lub blokady konta, a także usunięcia lub ukrycia ogłoszenia za niezgodność z regulaminem lub prawem, opłaty dokonane za płatne usługi nie podlegają zwrotowi.
 4. Ogłoszeniodawca może samodzielnie ukryć swoje ogłoszenie, dzięki czemu nie będzie ono widoczne w Serwisie do czasu jego ponownego opublikowania. Skorzystanie z funkcji ukrywania ogłoszenia nie wstrzymuje biegu okresu wyróżnienia w ramach odpłatnej usługi wyróżniania ogłoszeń ani nie ma wpływu na wstrzymanie codziennego zużywania punktów. Ukrycie ogłoszenia nie powoduje usunięcia go i można je ponownie przywrócić i publicznie wyświetlić.

VII. DODAWANIE OPINII

 1. Zarejestrowani Ogłoszeniodawcy wyrażają zgodę na wystawianie im opinii.
 2. Użytkownicy mogą dodawać opinie o Ogłoszeniodawcach bez konieczności rejestracji w Serwisie.
 3. Opinie wystawiane korepetytorom nie mogą dotyczyć usług innych niż korepetycje. Opinie informujące o korzystaniu z innych usług, w tym m.in. pisania prac, rozwiązywania zadań itp. mogą zostać dezaktywowane bez możliwości wystawienia temu samemu Użytkownikowi kolejnej opinii.
 4. Opinie mogą dodawać wyłącznie osoby, które korzystały z usług danego Ogłoszeniodawcy lub nawiązały kontakt w sprawie korepetycji, nawet jeśli nie doszło do zajęć z winy nauczyciela.
 5. Użytkownik może dodać tylko jedną opinię o jednym Ogłoszeniodawcy. W przypadku dodania kilku opinii temu samemu Ogłoszeniodawcy, wszystkie opinie wystawione przez Użytkownika na koncie tego samego Ogłoszeniodawcy mogą zostać dezaktywowane lub usunięte.
 6. Użytkownik oświadcza, iż treść opinii jest zgodna z prawdą.
 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść wystawianej opinii. W treści opinii Użytkownik nie może używać słów powszechnie uznanych za obraźliwych.
 8. W treści opinii nie mogą znajdować się adresy bądź nazwy innych stron internetowych.
 9. W treści opinii nie mogą znajdować się jakiekolwiek dane osobowe oraz dane wrażliwe Użytkowników. W przypadku stwierdzenia takich nieprawidłowości, Administrator zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia tych danych, lub dezaktywacji całej opinii.
 10. Użytkownicy dodający opinie są zobowiązani do podania aktywnego adresu email, na który zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Niedozwolone jest przy tym wykorzystywanie tzw. tymczasowych adresów email w celu aktywacji opinii na koncie Ogłoszeniodawcy. Opinie powiązane z takim adresem mogą zostać usunięte przez Administratora.
 11. Adres mailowy podany przez Użytkownika służy do celów aktywacji opinii, weryfikacji opinii i ewentualnego kontaktu Administratora w powyższym celu i nie jest ujawniany w Serwisie.
 12. Ogłoszeniodawcy mogą jednorazowo odpowiedzieć na każdą wystawioną im opinię.
 13. Funkcjonalność opinii nie dotyczy Konta HR oraz Serwisu HR.

VIII. WERYFIKACJA, USUWANIE I BLOKADA OPINII

 1. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania opinii, które nie zostały dodane przez osoby korzystające z usług danego Ogłoszeniodawcy (np. dotyczą treści ogłoszenia lub są zapytaniem o ofertę), a także opinii, których treść jest niezgodna z polskim prawem lub zasadami dobrej kultury.
 2. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do blokowania możliwości wyświetlania i dodawania opinii Ogłoszeniodawcom, na kontach których znajdują się opinie dodane z adresu IP korepetytora lub z wykorzystaniem innych danych wskazujących na samodzielne działania Ogłoszeniodawcy.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania lub blokady kont Ogłoszeniodawców działających w serwisie lub poza nim:
  1. na szkodę innych Użytkowników, w celu nieuzasadnionego zdyskredytowania ich w oczach innych Użytkowników (np. przez bezpodstawne dodawanie negatywnych opinii dotyczących innych Użytkowników), lub
  2. na szkodę Administratora, w celu nieuzasadnionego zdyskredytowania go w oczach obecnych lub potencjalnych Użytkowników.
 4. Administrator może usunąć opinię w przypadku, kiedy taki nakaz wynika z orzeczenia sądu lub jeśli jej treść jest niezgodna z niniejszym regulaminem, a w szczególności gdy opinia okaże się bezpodstawna.
 5. Ogłoszeniodawcy nie mają uprawnień do edytowania ani usuwania wybranych opinii.
 6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na profilach Ogłoszeniodawców opinie były rzetelne i pochodziły od osób, które rzeczywiście skorzystały z usług Ogłoszeniodawcy lub nawiązały z nim kontakt w celu realizacji usługi, a do której nie doszło z winy nauczyciela. Podejmuje w tym celu uzasadnione i proporcjonalne kroki zawarte w niniejszym regulaminie, aby sprawdzić, czy opinie te pochodzą od klientów.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści opinii, co do których zachodzi podejrzenie, że są niezgodne z prawdą lub są działaniem Użytkowników konkurencyjnych. W przypadku braku weryfikacji opinii, pozostaje ona nieaktywna.
 8. Poprzez proces weryfikacji opinii rozumie się przesłanie przez administratora drogą mailową, na podany przez autora opinii adres, zawiadomienia o uruchomieniu procedury weryfikacyjnej. W treści zawiadomienia znajdują się następujące informacje:
  • data dodania opinii
  • treść dodanej opinii
  • informacja o zgłoszonych zastrzeżeniach co do treści opinii przez administrację serwisu lub korepetytora
  • informacja o sposobie prowadzenia weryfikacji przez administrację serwisu
  • termin, w jakim autor opinii powinien odpowiedzieć na przesłaną wiadomość
 9. Za pozytywne rozpatrzenie procesu weryfikacji uważa się sytuację, gdy autor opinii dostarczy w formie mailowej lub pocztą tradycyjną pisemne oświadczenie o podtrzymaniu swojej opinii i zgodności jej ze stanem faktycznym. W takim przypadku opinia ponownie staje się aktywna i jest widoczna pod profilem danego Ogłoszeniodawcy.
 10. Za negatywne rozpatrzenie procesu weryfikacji uważa się sytuację, gdy autor opinii w terminie 14 dni od daty wysłania zawiadomienia przez administrację serwisu o wszczęciu postępowania weryfikacyjnego, nie skontaktuje się z administracją serwisu ani nie dostarczy oświadczenia o podtrzymaniu swojej opinii. W takim przypadku opinia pozostanie nieaktywna i nie będzie wyświetlana na profilu Ogłoszeniodawcy.
 11. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości mailowych na podaną przez autora opinii skrzynkę mailową z powodów technicznych, blokad czy innych problemów leżących po stronie serwera pocztowego odbiorcy wiadomości.
 12. Administrator serwisu nie prowadzi innych form weryfikacji opinii niż te przedstawione w punktach 8 - 11 niniejszego paragrafu.
 13. Ogłoszeniodawca, który ma dalsze zastrzeżenia co do otrzymanych opinii, w przypadku ich poprawnego zweryfikowania przez Administratora serwisu zgodnie z opisaną procedurą weryfikacyjną, może dochodzić swoich praw na drodze postępowania sądowego bezpośrednio u autora opinii.
 14. Administracja serwisu nie umożliwia oraz nie prowadzi negocjacji, mediacji pomiędzy Ogłoszeniodawcą a osobą wystawiającą opinię na jej profilu.

VIIIa. MODERACJA TREŚCI UŻYTKOWNIKA

 1. Administrator nie jest odpowiedzialny za treści umieszczane w ramach serwisu przez Użytkowników. Jednocześnie posiada możliwość weryfikowania w każdym momencie Treści Użytkownika z zachowaniem należytej staranności.
 2. W przypadku, gdy Administrator wykryje jakiekolwiek Treści Użytkownika, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującym prawem, zastrzega sobie prawo do tymczasowego zablokowania lub usunięcia danych Treści z serwisu.
 3. Użytkownik o zablokowaniu lub usunięciu jego Treści zostaje przez Administratora niezwłocznie poinformowany wraz z uzasadnieniem decyzji o zablokowaniu lub usunięciu Treści Użytkownika.
 4. Użytkownik ma prawo złożenia odwołania od powyższej decyzji na zasadach określonych w VIIIb niniejszego Regulaminu.
 5. Administrator zapewnia, że odwołania dotyczące Treści Użytkownika nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika będzie odpowiadał Administrator.

VIIIb. ZGŁASZANIE TREŚCI UŻYTKOWNIKA

 1. Dowolna osoba lub dowolny podmiot mogą zgłosić Administratorowi obecność w Serwisie Treści Użytkownika, które dana osoba lub dany podmiot uważają za nielegalne treści w rozumieniu przepisów prawa
 2. Zgłoszenie może nastąpić:
  1. drogą e-mailową, na adres admin@e-korepetycje.net
  2. przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinny zawierać, następujące informacje:
  1. uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że odpowiednie informacje stanowią nielegalne treści;
  2. wskazanie lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi hostingu;
  3. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Administrator niezwłocznie potwierdza zgłaszającemu drogą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia, wysyłając stosowną wiadomość na uprzednio podany przez Użytkownika adres elektroniczny. W sytuacji, gdy zgłoszenie jest niepełne lub zawiera inne błędy, Administrator może zwrócić się do Użytkownika z prośbą o uzupełnienie lub poprawienie zgłoszenia. Jeśli odpowiednie poprawki nie zostaną wprowadzone przez Użytkownika najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Administratora, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania.
 5. Od momentu otrzymania kompletnego i prawidłowego zgłoszenia Administrator ma 14 dni na zweryfikowanie Treści Użytkownika. Administrator może w tym celu zażądać od zgłaszającego udzielenia dodatkowych informacji lub przedstawienia stosownych dokumentów, które mogą m.in. potwierdzać istnienie naruszanych praw.
 6. Na czas trwania procesu weryfikacji, by zapewnić jego prawidłowy przebieg, Administrator jest uprawniony do zablokowania Treści Użytkownika w taki sposób, by stały się niewidoczne dla pozostałych Użytkowników.
 7. Po zakończonej weryfikacji Administrator podejmuje decyzję o trwałym zablokowaniu lub usunięciu Treści Użytkownika, o ile naruszają postanowienia Regulaminu. W wypadku, gdy weryfikowane Treści okazują się być zgodne z Regulaminem, Administrator niezwłocznie odblokowuje zablokowane Treści oraz je przywraca, o czym wraz z uzasadnieniem informuje zgłaszającego w wydanej decyzji. Jeśli jednak weryfikowane Treści podlegają zablokowaniu lub usunięciu, Administrator bez zbędnej zwłoki powiadamia o tym fakcie zgłaszającego i Użytkownika, którego Treści zostały zablokowane bądź usunięte, uzasadniając jednocześnie swoją decyzję.
 8. Użytkownikowi, którego Treści podlegały weryfikacji, oraz zgłaszającemu przysługuje prawo do złożenia odwołania od decyzji z ust. 7 na zasadach opisanych w VIII d niniejszego Regulaminu. Odwołanie może zostać złożone w terminie 6 miesięcy od przekazania decyzji.

VIIIc. SANKCJE ZA NIEDOPUSZCZALNE TREŚCI UŻYTKOWNIKA

 1. Jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przekazując niedopuszczalne Treści Użytkownika, Administrator zastrzega sobie prawo do:
  1. trwałego zablokowania Konta Użytkownika;
  2. trwałego usunięcia Konta Użytkownika;
  3. tymczasowego zablokowania Konta Użytkownika.
 2. Administrator ma dowolność w wyborze zastosowanego środka z ust.1, uwzględniając przy tym okoliczności sprawy oraz wagę dokonanego naruszenia, niezależnie od podjętych w sprawie pozostałych działań.
 3. Tymczasowa blokada Konta Użytkownika lub jego zawieszenie może trwać od 4 do 31 dni. Po upływie wskazanego okresu Administrator zdejmuje blokadę Konta oraz przywraca dostęp do zawieszonych funkcji Serwisu.
 4. Użytkownikowi, wobec którego zastosowany został środek z ust. 1, przysługuje odwołanie na zasadach opisanych w VIIId niniejszego Regulaminu.
 5. Administrator zapewnia, że odwołania dotyczące zastosowania środków z ust. 1 nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zastosowania danego środka będzie odpowiadał Administrator.

VIIId. ODWOŁANIA

 1. Użytkownik, którego Treści zostały zgłoszone lub osoba dokonująca zgłoszenia danych Treści Użytkownika do weryfikacji, mają prawo złożenia odwołania w sytuacji, gdy:
  1. Administrator nie zablokował lub nie usunął Treści Użytkownika mimo zgłoszenia,;
  2. Treści Użytkownika zostały zablokowane lub usunięte w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  3. wobec Użytkownika zastosowano jakiekolwiek sankcje związane z Treściami Użytkownika.
 2. Odwołanie powinno zostać wysłane do Administratora:
  1. na adres poczty elektronicznej;
  2. przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na Stronie;
  3. na piśmie na adres siedziby Administratora.
 3. Odwołanie powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko lub firmę odwołującego się;
  2. dane kontaktowe;
  3. uzasadnienie wskazujące, dlaczego wydana decyzja jest w opinii odwołującego się błędna.
 4. Po otrzymaniu odwołania Administrator niezwłocznie potwierdza drogą elektroniczną jego odbiór.
 5. Administrator rozpoznaje odwołanie w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.

IX. INNE BEZPŁATNE USŁUGI

 1. Użytkownik może włączyć wyświetlanie w odrębnej zakładce spersonalizowanej listy ofert pracy, tj. ofert dostosowanych do wskazanych przez niego kryteriów lokalizacji i przedmiotu.
 2. Użytkownik może uruchomić powiadomienia mailowe o spersonalizowanych ofertach pracy. Powiadomienia są wysyłane na skrzynkę pocztową Użytkownika.
 3. Użytkownik może wyrazić zgodę na wyświetlanie jego danych osobowych i kontaktowych w celu ułatwienia firmom prowadzącym rekrutację bezpośredniego kontaktu z nim. Dane te zostaną wyświetlone w ramach platformy dostępnej w ramach domeny e-korepetycje.net i będą dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników wskazanej platformy.
 4. Użytkownik może zapoznać się z zestawieniem Firm HR, które otrzymały dostęp do danych pobranych z jego profilu na swoim Koncie Użytkownika, w zakładce „Ustawienia ofert pracy”.
 5. Użytkownik zainteresowany ofertą pracy może skorzystać z przycisku “Aplikuj” w celu wysłania CV do firmy prowadzącej rekrutację.

X. PŁATNE USŁUGI

 1. Płatności obsługiwane są przez:
 2. Ogłoszeniodawca może skorzystać z odpłatnych usług:
  1. wyróżnienie ogłoszenia - wyróżnione ogłoszenia pojawiają się na liście ogłoszeń i wynikach wyszukiwania wyżej od ogłoszeń zwykłych. Zasady realizacji w/w usługi uregulowane zostały w Regulaminie UOWO. Umowa w powyższym zakresie zawierana jest na czas określony 1, 2, 3, 6 lub 12 miesięcy kalendarzowych w zależności od wybranej przez Ogłoszeniodawcę opcji w/w odpłatnej usługi dodatkowej, bez możliwości jej rozwiązania z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Okres obowiązywania umowy może zostać skrócony na zasadach przewidzianych w Regulaminie UOWO pkt. 7 d;
  2. subdomena w domenie e-korepetycje.net - w nazwie subdomeny znajduje się login Ogłoszeniodawcy. Umowa w powyższym zakresie zawierana jest na czas określony 12 miesięcy bez możliwości jej rozwiązania z zachowaniem okresu wypowiedzenia;
  3. usługa mailowych powiadomień o ogłoszeniach dodawanych w dziale "szukam nauczyciela". Umowa w powyższym zakresie zawierana jest na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania z zachowaniem okresu wypowiedzenia na zasadach przewidzianych w niniejszym regulaminie;
  4. dodanie ofert pracy zgodnie ze wskazanymi kryteriami uwzględniając wybrany pakiet
  5. statystyki odwiedzin ogłoszeń Ogłoszeniodawcy. Umowa w powyższym zakresie zawierana jest na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania z zachowaniem okresu wypowiedzenia na zasadach przewidzianych w niniejszym regulaminie.

  W ramach Serwisu HR
  a. dostęp do bazy danych kandydatów dopasowanych według osobistych kryteriów wraz z funkcjonalnościami zgodnymi z wybranym pakietem;

 3. Cennik usługi wyróżnienia ogłoszenia zawarty jest w Regulaminie UOWO. Natomiast cennik pozostałych usług stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 4. Serwis wystawia faktury VAT podmiotom gospodarczym, po dokonaniu płatności za usługę. W celu otrzymania faktury należy uzupełnić dane w zakładce "Dane konta" -> "Dane do faktury". Wystawione faktury VAT będą dostarczane Użytkownikom w wersji elektronicznej (PDF).
 5. Korzystanie z płatnych usług nie zwalnia Ogłoszeniodawcy z konieczności przestrzegania niniejszego regulaminu.
 6. Opłaty wynikające z korzystania z odpłatnych usług, o których mowa w pkt. 2, ppkt a-e tego paragrafu, mogą ulec obniżeniu na czas promocji, której zasady będzie regulował osobny Regulamin Promocji. W każdym przypadku Administrator będzie informował o obniżeniu cen usług objętych promocją poprzez uwidocznienie aktualnej ceny i najniższej ceny danej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

XI. REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD USŁUGI

 1. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu mogą być zgłaszane w postaci reklamacji za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie.
 2. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w możliwie najkrótszym czasie. W wyjątkowych przypadkach rozpatrzenie reklamacji może zająć do 14 dni.
 3. Administrator udziela gwarancji, iż realizował on będzie odpłatne usługi dodatkowe, wymienione w niniejszym Regulaminie w czasie odpowiadającym okresowi, na który wykupiono daną usługę, a w odniesieniu do usług wykupionych na czas nieokreślony przez okres nie krótszy niż 1 rok, licząc od dnia jej wykupienia. Jeżeli w okresie tym niemożliwym będzie realizacja usługi z przyczyn natury technicznej, faktyczny czas jej realizacji zostanie odpowiednio wydłużony, jeśli Użytkownik złoży za pośrednictwem poczty elektronicznej umotywowane i uzasadnione żądanie w powyższym zakresie.
 4. Postanowienia ppkt 5 – 7 mają zastosowanie wyłącznie do Ogłoszeniodawców będących konsumentami lub przedsiębiorcami na prawach konsumenta w rozumieniu przepisu ustawy o prawach konsumenta, z wyłączeniem ich, jeżeli wyrazili chęć natychmiastowej realizacji usług.
 5. Ogłoszeniodawca jest uprawniony do odstąpienia od umów zawartych na podstawie niniejszego regulaminu w terminie 14 dni od:
  1. zawarcia umowy nieodpłatnej rejestracji w serwisie e-korepetycje.net. Terminem zawarcia umowy nieodpłatnej rejestracji w serwisie e-korepetycje.net jest dzień rejestracji Ogłoszeniodawcy w w/w serwisie;
  2. zawarcia umowy dodatkowej odpłatnej usługi, wymienionej w pkt X ppkt 2 niniejszego regulaminu. Termin zawarcia umowy dodatkowej odpłatnej usługi liczony jest od dnia uregulowania przez Ogłoszeniodawcę wynagrodzenia za odpłatną usługę. Dniem uregulowania przez Ogłoszeniodawcę wynagrodzenia za odpłatną usługę jest dzień zaksięgowania przelanego przez Ogłoszeniodawcę wynagrodzenia.
 6. Zgodnie z ppkt 5, Ogłoszeniodawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do poinformowania Administratora o powyższym w drodze oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). W tym celu Ogłoszeniodawca może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do Informacji dla konsumenta. Termin 14 dni na odstąpienie od umowy uznaje się za dochowany, jeśli przed jego upływem Ogłoszeniodawca nada w placówce pocztowej lub wyśle za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 7. Administrator zobowiązuje się do przesłania potwierdzenia przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu od umowy po jej otrzymaniu na adres email Ogłoszeniodawcy podany podczas rejestracji w Serwisie.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Administrator zwróci Ogłoszeniodawcy kwotę uregulowanego wynagrodzenia za odpłatną usługę w ciągu 14 dni od dnia złożenia rezygnacji przelewem na rachunek bankowy Ogłoszeniodawcy. Jeżeli jednak Ogłoszeniodawca złoży oświadczenie o żądaniu natychmiastowego rozpoczęcia realizacji zamówionej odpłatnej usługi, wymienionej w pkt X ppkt 2 przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jeśli skorzysta z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy, zobligowany on będzie do uregulowania na rzecz Administratora wynagrodzenia za usługę zrealizowaną do chwili złożenia przez niego powyższego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem zapisów pkt. 9 Regulaminu UOWO w odniesieniu do usług wyróżnienia ogłoszenia.

XII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTÓW

 1. Administrator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Usługodawcą a Usługobiorcą,
  3. bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

XIII. PLASOWANIE NA LISTACH WYSZUKIWANIA

W ramach serwisu dochodzi do plasowania ogłoszeń korepetytorów, uczniów i ofert pracy w wynikach wyszukiwania. Użytkownikowi serwisu mogą wyświetlać się różne ogłoszenia w zależności od tego, w jaki sposób dobierze parametry determinujące wyniki tego wyszukiwania oraz w zależności od płatnej promocji dokonanej przez danego ogłoszeniodawcę.

W serwisie stosujemy następujące kryteria wyboru, odpowiadające za wyniki wyszukiwania ogłoszeń korepetytorów:

 1. w pierwszej kolejności wyświetlane są ogłoszenia, które korzystają z płatnej promocji swoich usług;
 2. promowane, poprzez zakup wyróżnienia, ogłoszenia wyświetlane są w następujący sposób:
  1. przed listą promowanych ogłoszeń widnieje wyraźne oznaczenie „Ogłoszenia wyróżnione”,
  2. wynik wyszukiwania zaznaczony jest zieloną linią, wyświetlaną z lewej strony wizytówki ogłoszeniodawcy,
 3. następnie domyślnie wyświetlane są wyniki sortowane po czasie ostatniego logowania się użytkownika do serwisu;
  Użytkownik ma także możliwość ręcznego filtrowania wyników wyszukiwania wg następujących kryteriów:
  1. przedmiot,
  2. miasto,
  3. województwo,
  4. miejsce prowadzenia zajęć (u nauczyciela, u ucznia, online),
  5. liczbie posiadanych opinii,
  6. średniej ocenie wynikającej z posiadanych opinii,
  7. aktywności na koncie (czasie od ostatniego logowania się korepetytora na konto),
  8. dostępności (dni tygodnia, w jakich korepetytor oferuje swoje usługi).

W serwisie stosujemy następujące kryteria wyboru, odpowiadające za wyniki wyszukiwania ogłoszeń uczniów:

 1. domyślnie w pierwszej kolejności wyświetlane są ogłoszenia najnowsze Użytkownik ma także możliwość ręcznego filtrowania wyników wyszukiwania wg następujących kryteriów:
  1. przedmiot,
  2. miejsce lekcji,
  3. miasto,
  4. województwo,
  5. cena (rosnąco, malejąco, w oparciu o ustalony przedział cenowy),
  6. data dodania (od najstarszej, od najnowszej).
 2. następnie domyślnie wyświetlane są wyniki sortowane po czasie ostatniego logowania się użytkownika do serwisu;
  Użytkownik ma także możliwość ręcznego filtrowania wyników wyszukiwania wg następujących kryteriów:
  1. przedmiot,
  2. miasto,
  3. województwo,
  4. miejsce prowadzenia zajęć (u nauczyciela, u ucznia, online),
  5. liczbie posiadanych opinii,
  6. średniej ocenie wynikającej z posiadanych opinii,
  7. aktywności na koncie (czasie od ostatniego logowania się korepetytora na konto),
  8. dostępności (dni tygodnia, w jakich korepetytor oferuje swoje usługi).

W serwisie stosujemy następujące kryteria wyboru, odpowiadające za wyniki wyszukiwania ofert pracy:

 1. domyślnie w pierwszej kolejności wyświetlane są oferty najnowsze Użytkownik ma także możliwość ręcznego filtrowania wyników wyszukiwania wg następujących kryteriów:
  1. przedmiot,
  2. miejsce lekcji,
  3. miasto,
  4. województwo,
  5. wymiar czasu pracy,
  6. charakter pracy,
  7. cena (rosnąco, malejąco, w oparciu o ustalony przedział cenowy),
  8. data dodania (od najstarszej, od najnowszej).

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W każdym czasie Ogłoszeniodawca jest uprawniony do rezygnacji z nieodpłatnej usługi rejestracji w Serwisie oraz z usług odpłatnych, wymienionych w pkt. X ppkt. 2. Rezygnacja przez Ogłoszeniodawcę z usług odpłatnych nie uprawnia do domagania się odpowiedniej części uregulowanego na rzecz Administratora wynagrodzenia.
 2. Umowa nieodpłatnej rejestracji w serwisie e-korepetycje.net może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Jeżeli jednak Ogłoszeniodawca zawarł umowę na odpłatne świadczenie którejkolwiek z usług wymienionych w niniejszym regulaminie, Ogłoszeniodawca może wypowiedzieć każdą z w/w umów w każdym czasie, a Administrator:
  1. w odniesieniu do umowy na wyróżnienie ogłoszenia oraz do umowy na założenie subdomeny w domenie e-korepetycje.net - nie wcześniej niż po upływie okresu, na który zawarto umowę o realizację odpłatnej usługi;
  2. w odniesieniu do umowy dotyczącej odpłatnych usług mailowych powiadomień o ogłoszeniach dodawanych w dziale "szukam nauczyciela" i usług statystyki odwiedzin ogłoszeń - nie wcześniej niż po upływie 1 roku od dnia zawarcia umowy.
 3. Z upływem okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ppkt 2 ulegają rozwiązaniu umowy o odpłatne świadczenie usług, wymienione w niniejszym regulaminie.
 4. Umowy o odpłatne świadczenie usług, wymienione w pkt IX ppkt 2 c) i d) , a zawarte na czas nieokreślony mogą zostać rozwiązane przez każdą ze Stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, z tym jednak zastrzeżeniem, że Administrator jest uprawniony do wypowiedzenia tych umów nie wcześniej niż po upływie 1 roku od dnia zawarcia umowy.
 5. Na żądanie Ogłoszeniodawcy okres wypowiedzenia może zostać skrócony, a konto Ogłoszeniodawcy może zostać usunięte w wybranym przez niego terminie.
 6. Umowy przewidziane w niniejszym regulaminie mogą ulec rozwiązaniu w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu przez którąkolwiek ze Stron.
 7. W przypadkach opisanych w ppkt 1, ppkt 2 i ppkt 4, a ponadto jeżeli Administrator rozwiąże w trybie natychmiastowym umowę lub umowy zawarte z Ogłoszeniodawcą w przypadku opisanym w ppkt6, Ogłoszeniodawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie o zwrot odpowiedniej części wynagrodzenia.
 8. Niniejszy regulamin może ulec zmianom na zasadach przewidzianych poniżej.
 9. W każdym czasie Administrator jest uprawniony do dokonywania takich zmian Regulaminu, które nie ingerują w we wzajemne prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika (poprawki stylistyczne, redakcyjne). O dokonaniu zmian regulaminu w powyższym zakresie Administrator poinformuje Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 10. Administrator jest uprawniony do dokonywania istotnych zmian Regulaminu. O zamiarze wprowadzenia zmian i ich zakresie Administrator poinformuje Ogłoszeniodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej ze stosownym wyprzedzeniem, pouczając go jednocześnie o uprawnieniu do wypowiedzenia umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia w przypadku braku zgody na zaproponowane przez Administratora warunki. Jeśli do wypowiedzenia umowy z przyczyn wskazanych w niniejszym ppkt doszłoby przed upływem okresów wymienionych w ppkt 2 a) i b) Administrator zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Ogłoszeniodawcy odpowiedniej części wynagrodzenia, proporcjonalnie do zakresu niewykorzystanej odpłatnej usługi, wyłącznie w przypadku, gdy zmiany regulaminu ingerują w prawa i obowiązki związane z realizacją zamówionych w przeszłości usług.
 11. Istotna zmiana Regulaminu, o której mowa w ust. 10, może nastąpić wyłącznie w następujących przypadkach:
  1. w przypadkach konieczności dostosowania regulaminu do przepisów prawa oraz wytycznych wynikających z wszelkich decyzji organów i wyroków sądów, skierowanych do Administratora;
  2. w przypadkach modyfikacji Serwisu, w tym modyfikacji oferowanych usług - wyłącznie w odniesieniu do odpłatnych usług nabywanych przez Ogłoszeniodawcę w przyszłości;
  3. w przypadku wprowadzania do regulaminu opisu nowych funkcji;
  4. w przypadku konieczności wprowadzenia zapisów uniemożliwiających łamanie regulaminu, umieszczania w nim przez Ogłoszeniodawców treści naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje, prowadzenie przez Ogłoszeniodawców nieuczciwych praktyk naruszających interesy Administratora bądź jakichkolwiek innych podmiotów;
  5. zmianie cenników świadczonych odpłatnych usług – wyłącznie w odniesieniu do odpłatnych usług nabywanych przez Ogłoszeniodawców w przyszłości;
  6. zmianie sposobu dokonywania płatności – wyłącznie w odniesieniu do odpłatnych usług nabywanych przez Ogłoszeniodawców w przyszłości;
 12. W sytuacji opisanej w pkt. 7 i 8 Ogłoszeniodawca staje się związany treścią zmienionego Regulaminu, jeżeli nie wypowie on umowy w przewidzianym w regulaminie terminie od momentu poinformowania go o przyszłej treści Regulaminu i pouczeniu go o prawie do wypowiedzenia umowy w przypadku braku zgody na zaproponowane przez Administratora warunki.
 13. Ogłoszeniodawca każdorazowo związany jest Regulaminem obowiązującym w dniu rejestracji w Serwisie – w odniesieniu do umowy nieodpłatnej rejestracji w Serwisie, a w odniesieniu do odpłatnych usług wymienionych w niniejszym regulaminie - w brzmieniu obowiązującym z dniu wykupienia przez Ogłoszeniodawcę danej usługi.
 14. Administrator dopuszcza możliwość ustalenia z wybranymi Użytkownikami indywidualnych warunków współpracy, odbiegających od tych wskazanych w Regulaminie. Może to obejmować udostępnienie opcji testowych, niedostępnych dla innych Użytkowników serwisu. Szczegóły i warunki takiej współpracy będą każdorazowo ustalane indywidualnie z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, w zależności od potrzeby.
 15. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisu k.c. oraz przepisy o prawach konsumenta.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2024 r.
Poprzednia wersja regulaminu.

 1. Regulamin Serwisu - wersja [PDF]
 2. Informacja dla konsumenta - wersja [PDF]
 3. Cennik usług - wersja [PDF]