Ostatnia aktywność:
2 dni temu
 
Online
Warszawa
Poznań
Legionowo
Otwock
Żyrardów
Dostępność
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nd

Opis ogłoszenia

Zapraszam serdecznie na profesjonalne korepetycje z FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTW . Możliwe jest także zamówienie sobie korepetycji z innych zbliżonych przedmiotów.

  • Korepetycje stacjonarne udzielam w Poznaniu (blisko centrum). Łatwy dojazd. Parking przed budynkiem. Niedaleko wiele przystanków.
  • Korepetycje online przez Skype plus wirtualna tablica i tablet graficzny. Korepetycje online są tak samo efektywne jak stacjonarne.

Przykładowe przedmioty, z których mogą odbyć się korepetycje :
♦ finanse międzynarodowe przedsiębiorstw ♦ zaawansowane finanse przedsiębiorstw ♦ fuzje i przejęcia
♦ rachunkowość finansowa ♦ rachunkowość zarządcza ♦ rachunkowość sprawozdawcza
♦ analiza finansowa ♦ analiza finansowo-ekonomiczna ♦ analiza CBA (Cost-Benefit Analysis) do dotacji unijnych
♦ matematyka finansowa (financial mathematics) ♦ matematyka ubezpieczeniowa
♦ finanse ilościowe (quantitative finance) ♦ inżynieria finansowa
♦ matematyka instrumentów pochodnych
♦ ekonometria finansowa (financial econometrics) ♦ ekonomia finansowa
♦ rynki kapitałowe ♦ rynki finansowe ♦ finanse behawioralne ♦ strategie podatkowe (tax strategies) ♦ finanse instytucji ♦ portfel inwestycyjny ♦ ryzyko stopy procentowej
♦ prognozowanie procesów ekonomicznych ♦ zarządzanie aktywami i pasywami ♦ oceny opłacalności inwestycji ♦ wyceny firm ♦ wycena kapitału intelektualnego
♦ i inne zbliżone.

CENA :
• Korepetycje indywidualne: 150zł/45 min.
• W przypadku korepetycji dwuosobowych odpłatność obowiązuje od każej osoby.

UWAGA
Nie pomagam ani przez MMSy i SMSy ani przez facebooka, nie sporządzam też prac pisemnych i projektów dla studentów, nie rozwiązuję także zadań na zlecenie – udzielam tylko i wyłącznie korepetycji stacjonarnych a z niektórych przedmiotów także online. Nie robię od tej zasady wyjątków . Udzielam korepetycji tylko i wyłącznie w ramach regularnych spotkań - nie udzielam pojedynczych korepetycji i konsultacji.

Materiał poruszany z finansów może dotyczyć m.in. zagadnień :
• Analiza wskaźnikowa
• Cykl konwersji gotówki
• Kredyt kupiecki i jego koszt
• Metody oceny inwestycji
- Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
- Zdyskontowane przepływy netto (NPV) (także zmodyfikowane metody NPV - metoda łańcucha zastępowań (NPV chain), metoda renty rocznej (EAA lub EAC), równoważnik pewności w NPV, modyfikacja stopy dyskontowej w NPV.
- Zmodyfikowane zdyskontowane przepływy netto (MNPV)
- Wyznaczanie APV (Adjusted Present Value)
- Inne metody oceny inwestycji (MIRR, PI i inne)
• Regresyjne modele finansowe
• Wykorzystanie metod statystycznych i ekonometrycznych w finansach
- EBIT
- EPS
- Modele wyceny akcji i obligacji
- Model Blacka-Scholesa
- Duracja
- Capital-Asset Pricing Model (CAPM)
- Wyznaczanie ß (ß levered, ß unlevered, adjusted ß)
- Chi-Square Test
- Stopa zwrotu z aktywów (ROA)
- Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)
- Stopa zwrotu z inwestycji (ROI)
- Quantity Discount Model (EOQ)
- Cena dualna
• Model Markowitza, model Sharpe’a
• Koszty kredytu
• Liczenie PV i FV, strumienie płatności
• Analiza kosztów i korzyści (analiza CBA)
• Efekty zewnętrzne
• Wyznaczenie ENPV, ERR, B/C do projektów unijnych
• Wyznaczanie wartości firmy:
- metodami majątkowymi (1.metodą księgową, 2.skorygowanych aktywów netto, 3.metodą likwidacyjną, 4.i innymi)
- metodami dochodowymi (1.metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), 2.metodą zdyskontowanych dywidend, 3. metodą skorygowanej wartości bieżącej, 4. i innymi)
- mieszanymi metodami wyceny przedsiębiorstw (1.metodą berlińską, 2. metodą szwajcarską, 3. metodą anglosaską, 4. metodą stuttgarcą 5. i innymi metodami wyceny)
• Wycena kapitału intelektualnego: 1. wskaźnikiem Q-Tobina, 2. wartością rynkową do wartości księgowej (MV/BV), 3. ekonomiczną wartością dodaną (EVA), 4. metodą skalkulowanej wartości niematerialnej (CIV) 5. metodą zysku kapitałowego z wartości intelektualnej (KCE), 6. metodą współczynnika intelektualnej wartości dodanej (VAIC). 7. i innymi metodami wyceny kapitału intelektualnego.
• Wyceny kontaktów terminowych FUTURES, IRS, Forward i innych
• Wyznaczanie NAV (Net Asset Value)
• Wyznaczanie Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO)
• Geneza kryzysu finansowego w USA i jego implikacje
• Ceny transferowe a ryzyko płynności w sektorze finansowym i niefinansowym. Ceny transferowe dla potrzeb podatkowych.
• Wyznaczanie zysku rozsądnego dla przedsiębiorstw publicznych
• Stopień dźwigni operacyjnej, finansowej i łącznej (DOL, DFL, DTL)
• Analiza progu rentowności (BEP)
• i wiele innych zagadnień także nietypowe problemy finansowe i księgowo-rachunkowe

Przykładowy materiał z inżynierii finansowej i ekonometrii finansowej :
• Arbitraż i hipoteza efektywnego rynku
• Centralne twierdzenia graniczne
• Procesy stochastyczne Levy’ego
• Paradoks petersburski
• Rozkłady gamma Eulera
• Skalowanie danych
• Funkcja gęstości i spektrum rozkładu w finansach
• Procesy ARCH i GARCH
• Turbulencje i wykorzystanie metod mechaniki płynów w finansach (tw. Naviera-Stokesa, tw. Bernoulliego i inne)
• Rozkład Boltzmanna, rozkład Maxwella, rozkład Bosego-Einsteina, ruchy Browna i próby ich wykorzystania w wyjaśnieniu turbulencji na rynkach finansowych
• inne zagadnienia z zakresu ekonofizyki, inżynierii finansowej i ekonometrii finansowej

Uczę także posługiwania się kalkulatorami finansowymi typu HP 10bII+, HP 12C Platinum, TEXAS BA II PLUS, CASIO FV-100V, CASIO FV-200V i inne.
Uczę także wykorzystywania kalkulatorów graficznych typu Texas Instruments (np. TI-83, TI-84, TI-89, TI- nspire) lub Casio (np. CFX-9850) do rozwiązywania problemów finansowych.
Umiejętności posługiwania się kalkulatorami mogą być przydatne w praktycznych problemach zawodowych i na egzaminach z finansów różnego typu.

Korepetycje mogę udzielić także z BANKOWOŚCI z zakresu produktów finansowych :
- Rodzaje rynków :
• rynek pieniężny
• rynek kapitałowy
• rynek instrumentów pochodnych
• rynki walutowe
• i inne
- Instrumenty finansowe :
• bony skarbowe (Treasury Bill)
• certyfikaty depozytowe (Certificate of Deposit) - CD
• bony komercyjne (Commercial Paper)
• transakcje Sell-Buy-Back i Buy-Sell-Back
• transakcje repo i reverse repo
• akcje (Stocks), akcje zwykłe, akcje uprzywilejowane
• certyfikaty inwestycyjne
• jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
• obligacje (Bond), obligacje zerokuponowe, obligacje kuponowe, obligacje indeksowane
• instrumenty pochodne (derivative instument)
• opcje kupna (CALL Option)
• opcja sprzedaży (PUT Option)
• opcje amerykańskie (American Option), opcje europejskie (European Option)
• opcje typu in i out
• kontrakty Forward i Futures
• kontrakty SWAP
• Credit Default SWAP (CDS)
• kontrakty swap stopy procentowej (IRS)
• akredytywy
• leasing operacyjny i finansowy
• sekurytyzacja instrumentów finansowych (ABS (Asset-Backed Security) w tym: MBS, CDO)
• i inne produkty bankowe i finansowe.
- Uczestnicy rynków finansowych :
• inwestorzy instytucjonalni
• inwestorzy indywidualni
• bank centralny
• banki komercyjne (banki uniwersalne, banki inwestycyjne)
• zakłady ubezpieczeń
• fundusze inwestycyjne
• fundusze emerytalne
• nadzór finansowy
• animatorzy rynku
• dealerzy rynków finansowych
• i inni uczestnicy rynków finansowych
• wyznaczanie luki, współczynnika wypłacalności i inne zagadnienia

Korepetycje mogą obejmować także następujące przedmioty :
Investment (inwestycje), Finance (finanse), Asset Mangment (zarządzanie aktywami).

Przykładowe problemy, z których mogą odbyć się korepetycje z przedmiotów Investment (inwestycje), Finance (finanse), Asset Mangment (zarządzanie aktywami) :
• Time Value of Money (TVM)
• Bond Valuation
• Rates of Return
• Capital-Asset Pricing Model (CAPM)
• Financial Statments
• Balance Sheet Ratios
• Cash Flow Analysis
• Financial Planning
• Working Capital
• Cost of Capital
• Capital Market
• NAV (Net Asset Vaule)
• i wiele innych

Korepetycje i konsultacje mogą obejmować także zakres PRAWA FINANSOWEGO :
+ Ustawa o rachunkowości
+ Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT)
+ Kodeks Handlowy
+ US GAAP
+ Ustawa SOX (Sarbanes-Oxley Act of 2002)
+ Securities Act of 1933 (1933 Act)
+ Securities Exchange Act of 1934 (1934 Act)
+ Ustawodawstwo i metody AML

Wykorzystanie programowania php i arkuszy kalkulacyjnych typu EXCEL w finansach :
• Sporządzanie bilansów, rachunku zysków i strat (w układzie: 1.porównawczym, 2.kalkulacyjnym, 3.jednostek finansowych, 4.ubezpieczycieli, 5. wg schematów stosowanych w USA, 6. i innych) oraz przepływów pieniężnych (1.metodą bezpośrednią, 2.pośrednią) w arkuszach kalkulacyjnych
• Analiza CBA (Cost-Benefit Analysis) w arkuszach kalkulacyjnych EXCEL 2003, 2007, 2010
• Tabele amortyzacji kredytów, leasingów operacyjnych i finansowych
• Ocena opłacalności inwestycji (NPV, IRR, MIRR, PI)
• Programowanie skryptów w PHP potrzebnych do rozwiązywania problemów finansowych
• i wiele innych zagadnień

Dlaczego warto skorzystać z korepetycji z FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTW ?
• Dowolny poziom trudności.
• Korepetycje z finansów dla studentów szkół wyższych (zarówno uniwersytety jaki politechniki).
• Konsultacje i szkolenia indywidualne dla pracowników i właścicieli firm i innych osób.
• Korepetycje i konsultacje dla słuchaczy studiów podyplomowych MBA i innych.
• Indywidualne podejście. Miła atmosfera.
• Korepetycje i konsultacje przygotowujące do egzaminu maklerskiego i na doradcę inwestycyjnego
• Elastyczne terminy spotkania, od poniedziałku do niedzieli. Obowiązuje jednak lista kolejności.
• Wieloletnie doświadczenie.
• Korepetycje odbywają się w Poznaniu.
• Zajęcia w cichym i przystosowanym do nauki lokalu. Łatwy dojazd.
• Możliwość łączenia przedmiotów w tym z EKONOMETRIĄ , STATYSTYKĄ i EKONOMIĄ .
• Gwarancja zadowolenia. W przypadku niezadowolenia możecie Państwo zrezygnować po pierwszych zajęciach.
• Bogate własne materiały.
• Możliwość zajęć przy komputerze - wykorzystanie EXCELA w FINANSACH , programowanie PHP w finansach.
• Tempo nauki dostosowane do ucznia.
• Cały czas staram się dokształcać w zakresie najnowszych odkryć z finansów i śledzić najnowsze trendy wykorzystania finansów w dotacjach unijnych i przy projektach inwestycyjnych.
• Doskonale także warsztat dydaktyczny tak, aby w miarę szybkim czasie przekazać dużą ilość wiedzy finansowej i matematycznej.

Warto zgłosić się wcześniej, gdyż pod koniec semestru może być już za późno! Wiedza finansowa współcześnie jest tak samo ważna jak znajomość języków obcych . Zapraszam serdecznie do kontaktu telefonicznego , bo naprawdę warto podszkolić swoje finanse :)

Doświadczenie : Wieloletnie doświadczenie w udzielaniu korepetycji i konsultacji. Przygotowywałem osoby do egzaminów maklerskich i na doradców inwestycyjnych. Praktyczne podejście - doświadczenie w firmach prywatnych jako konsultant. Na życzenie wystawiam rachunek (FV) na usługi edukacyjne. Miła atmosfera i łatwy dojazd. Z niektórych przedmiotów jest możliwość korepetycji i konsultacji ONLINE przez Skype.
Certyfikaty: Skończone wyższe studia z wyróżnieniem.

Dostępność

PoniedziałekDo uzgodnienia
WtorekDo uzgodnienia
ŚrodaDo uzgodnienia
CzwartekDo uzgodnienia
PiątekDo uzgodnienia
SobotaDo uzgodnienia
NiedzielaDo uzgodnienia

Zakres lekcji

Szkoła podstawowa
Szkoła średnia
Studia

Miejsce lekcji

U nauczyciela
Online

Napisz do użytkownika

Ostatnie opinie


wystawiono opinii: 7
avatar
Paulina
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka1/5
9 stycznia 2018

Zgłosiłam się do Pana z pomocą w zakresie statystyki matematycznej. Niestety poziom bardzo niski, z pięciu zadań dwa zostały rozwiązane prawidłowo reszta niestety była rozwiązana z błędami! Pan Tomasz musiał podpierać się gotowymi rozwiązaniami tych zadań, gdyby nie to wyszłabym z niczym. Nie polecam, pieniądze wyrzucone w błoto!

avatar
Sebastian
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka1/5
22 września 2013

Słabo. Nie jest facet na bieżąco z wymaganiami maturalnymi.

avatar
Joanna
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
19 września 2013

(17.09.2013, 18:40)
Przede wszystkim KOMPETENTNIE, rzetelnie, bezstresowo i MIŁO.
Zdałam właśnie poprawkę. Gdyby nie Pan Tomasz-myślę, że mogłoby się to nie udać, zważając na pewne okoliczności.
/ Dzięki Panu poradziłam sobie nawet z tymi dość podchwytliwymi pytaniami! A były, były. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w przyszłości, bo z pewnością Pana pomoc będzie jeszcze niezbędna; wraz z nadejściem nowego materiału.

avatar
Marta
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
3 lipca 2013

Jestem zachwycona, dzięki temu Panu bez problemu zdałam poprawkę z badań operacyjnych, żałuję, że od razu do niego nie poszłam, bo zdałabym pewnie za pierwszym razem. Bardzo cierpliwy, bardzo dobrze, jasno i spokojnie tłumaczy. Będę polecać każdemu, kto będzie miał problem z badaniami!

avatar
Kaja
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
19 czerwca 2013

Korepetycje na wysokim poziomie, poza tym bardzo sympatycznie. Egzamin ze statystyki zdany chyba tylko dzięki Panu! ;)

avatar
Monika
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
25 września 2012

Gorąco polecam korepetycje z tym Panem. Fachowo i konkretnie bez straty czasu na zagadnienia nieistotne. Poza tym sympatycznie.

Tomasz

Bardzo mnie ucieszyła ta opinia, gdyż ma najwyższą ilość gwiazdek (aż 5 gwiazdek!). Takie opinie, wystawione spontanicznie, bez moich próśb o opinie, są dla mnie najważniejsze. Choć nie wiem, czy na nią do końca zasłużyłem. Zawsze się zastanawiam, czy osoba po korepetycjach jest zadowolona, nigdy do końca tego nie wiem. Dzięki takim opiniom dowiaduję się choć w niewielkim stopniu, czy korepetycje przez drugą osobę były też tak miło odebrane jak przeze mnie samego.

Najbardziej ucieszyło mnie to, że było sympatycznie. Do stworzenia sympatycznej atmosfery na korepetycjach potrzebne jest jednak nastawienie obu stron. Dziękuję za to, że była Pani dla mnie sympatyczna, gdyż nie każdy jest taki.

Zawsze staram się o to, aby po latach uczniowie miło wspominali zarówno mnie, jak i nasze spotkania. Nie chcę doprowadzić do takiej sytuacji, jak to opowiadał mi jeden Pan, że on nie lubi matematyki, dlatego, bo w podstawówce miał surowego i niesympatycznego nauczyciela, który chodził z linijką po klasie, wiadomo w jakim celu. Od tego czasu zawsze kojarzy matematykę z tym surowym Panem. Mam taką cichą nadzieję, że ludzie po moich korepetycjach powiedzą wręcz coś przeciwnego, że nawet ta matematyka, ekonometria czy finanse (przedmioty, z których m.in. udzielam korepetycji) są przyjemne. Jeżeli tak ktoś pomyśli będzie to dla mnie największą nagrodą!

Cieszę się również, że korepetycje były owocne i że wszystko poszło gładko:)

avatar
Aga
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
13 września 2012

Naprawdę skuteczny korepetytor z dużym zasobem wiedzy i doświadczeniem. Żadne zadanie nie jest mu obce. Korepetycje w miłej atmosferze. Polecam

Tomasz

Dziękuję serdecznie za miłą ocenę wystawioną na portalu. Jest ona dla mnie bardzo ważna. Uważam, że każdy ma ukryte talenty do nauki, moim zadaniem jest te talenty wydobyć na zewnątrz i przedstawić naukę w taki sposób, aby była ona zrozumiała i nie była nudna! Miło mi jest, że udało mi się to stworzyć na korepetycjach taką atmosferę, aby nauka nie wydawała się nudna i przymusowa. Dzięki takim opiniom mam motywację do dalszego pomagania ludziom w ich kłopotach z nauką. Jeszcze raz dziękuję za opinię.

Po dodaniu opinii nie będzie możliwa jej edycja, dlatego upewnij się, że wypełniłeś/aś prawidłowo wszystkie pola.

Wystawiając opinię oświadczasz, że działasz zgodnie z regulaminem, treść opinii jest zgodna z prawdą, a Ty ponosisz za nią pełną odpowiedzialność. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wystawiając opinię oświadczasz, że jej treść jest zgodna z prawdą, a Ty ponosisz za nią pełną odpowiedzialność. W bazie serwisu e-korepetycje.net będą przechowywane dane takie jak adres e-mail oraz adres IP, z którego wypełniono formularz opinii. Dane te umożliwiają identyfikację autora opinii i mogą zostać udostępnione na wniosek podmiotów uprawnionych do tego, w przypadku zgłoszenia przez użytkownika działań niezgodnych z polskim prawem, w szczególności dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji.