Wydatki na studia oraz szkolenia jako koszt podatkowy

Korepetytorzy prowadzący działalność gospodarczą mają prawo do ujmowania w kosztach podatkowych wydatków, które są związane z działalnością. Katalog potencjalnych wydatków jest bardzo obszerny, przy czym należy pamiętać, że obowiązują w tym zakresie pewne warunki ustawowe. W ramach tego zagadnienia zastanowimy się czy wydatki na studia oraz szkolenia mogą stanowić koszt podatkowy u korepetytora.

Ogólna definicja kosztów podatkowych

W pierwszej kolejności zastanówmy się w jaki sposób ustawa PIT rozumie pojęcie kosztów podatkowych. Zgodnie z definicją zawartą w art. 22 ust. 1 tej ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Jak widać jest to definicja bardzo ogólna i nie zawiera ona precyzyjnego określenia co może, a co nie może być kosztem uzyskania przychodu. Przy czym trzeba zwrócić uwagę, że konieczne jest spełnienie kilku warunków aby konkretny wydatek poniesiony przez podatnika mógł zostać zakwalifikowany jako koszt.

Po pierwsze musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wydatkiem, a przychodem. Mówiąc inaczej poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu, bądź funkcjonowanie tego źródła. Trzeba zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu, a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania.

Zauważmy, że przepis posługuje się zwrotem "w celu osiągnięcia przychodu". Chodzi zatem o dążenie do osiągnięcia określonego celu gospodarczego (osiągnięcia przychodu). Powoduje to, że za koszty podatkowe można uznać zarówno wydatki bezpośrednio wpływające na osiągnięcie przychodu, jak również te wydatki które w pośredni sposób wykazują związek z działalnością gospodarczą.

W konsekwencji możemy stwierdzić, że kosztami podatkowymi są wszelkie wydatki, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • zostały faktycznie poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, tzn. pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami,
  • nie zostały wymienione w art. 23 ustawy, zawierającym katalog wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów,
  • są odpowiednio udokumentowane.

WAŻNE

Tylko wydatek, który pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z prowadzoną działalnością gospodarczą może stanowić koszt podatkowy. Po stronie podatnika spoczywa ciężar wykazania tego związku.

W świetle powyższego jeżeli dany wydatek nie został wymieniony w negatywnym katalogu zawartym w art. 23 ustawy PIT, to nie można automatycznie przyjąć, że z mocy prawa stanowi on koszt uzyskania przychodu.

Podatnik ma bowiem możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych tych wydatków, które wykazują związek z przychodem z prowadzonej działalności gospodarczej, a ich poniesienie ma, bądź może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu, czy też zachowanie albo zabezpieczenie źródła tego przychodu.

Wydatki na studia oraz szkolenia korepetytora

Skoro znamy już podstawowe reguły określające jaki wydatek może stanowić koszt podatkowy warto przenieść tą wiedzę na grunt rozpatrywanego przez nas problemu.

Na początku zauważmy, że wydatek na studia czy szkolenia nie został wymieniony w negatywnym katalogu zawartym w art. 23 ustawy PIT. Jak wiemy to jeszcze za mało aby spokojnie zaliczyć taki wydatek do kosztów podatkowych w ramach prowadzonej działalności.

Trzeba bowiem wskazać, że wydatki an studia oraz szkolenia mają związek z udzielanymi lekcjami w zakresie korepetycji. Chodzi zatem o to aby wykluczyć sytuacje w której wydatki na studia bądź szkolenia mają charakter osobisty tzn. są ponoszone dla potrzeb prywatnych korepetytora. Dla stwierdzenia, czy wydatki poniesione w związku z odbywaniem studiów lub szkoleń mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej istotne jest ustalenie:

- czy taki wydatek związany jest ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością,

- czy też wydatek ten służy tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia niezwiązanego z działalnością gospodarczą, a więc który co do zasady ma charakter osobisty.

WAŻNE

Wydatki na kształcenie, które pozwalają nabyć korepetytorowi umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej.

Wydatki na studia i szkolenia w praktyce

Poznaliśmy masę teorii jednak przejdźmy teraz do kwestii praktycznych. Tutaj zauważyć należy, że zawsze ciężar dowodu spoczywa na podatniku. W rezultacie to korepetytor musi wykazać, że wydatki na studia bądź szkolenia są związane z potrzebami prowadzonych korepetycji, a nie z jego celami osobistymi.

WAŻNE

Ciężar dowodowy spoczywa na podatniku. To korepetytor musi wykazać wszelkimi możliwymi dowodami, że wydatek jest poniesiony w celu uzyskania przychodu z korepetycji, a nie w celach prywatnych.

Nie ulega wątpliwości, że często bardzo trudno będzie rozgraniczyć cele firmowe od celów prywatnych. Dobrym rozwiązaniem jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji, tym bardziej, że organy podatkowe wydają pozytywne opinie w tego typu sprawach.

Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 29.06.2015r., nr ITPB1/4511-551/15/AK, rozpatrywał przypadek korepetytora świadczącego usługi edukacyjne w zakresie nauki języka angielskiego. Korepetytor ten wskazał, że w celu poniesienia swoich kwalifikacji zawodowych oraz zdobycia nowej wiedzy rozpoczął zaoczne studia na kierunku filologii angielskiej. Dodatkowo korepetytor wskazał, że zapisał się na takie studia ponieważ chce w przyszłości rozszerzyć działalność edukacyjną o prowadzenie kursów przygotowujących do egzaminów gimnazjalnych, maturalnych oraz kursów dla dorosłych, a także chce świadczyć usługi translatorskie.

W odpowiedzi organ podatkowy wskazał, że tak opisane wydatki mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i są poniesione w celu uzyskania przychodu. W konsekwencji możliwe staje się ujęcie wydatków na studia zaoczne w kosztach działalności gospodarczej.

WAŻNE

Wydawane przez organy podatkowe interpretacje indywidualne są przeważnie korzystne dla korepetytorów. W kontekście problemów z oddzieleniem wydatków prywatnych oraz firmowych, taka interpretacja wydana dla konkretnego korepetytora to ważne źródło ochrony przed negatywnymi konsekwencjami ze strony fiskusa.

Podsumowując możemy wskazać, że przy kwalifikowaniu poniesionych na studia lub szkolenia wydatków należy wziąć pod uwagę ich celowość oraz potencjalną możliwość przyczynienia się wydatku do osiągnięcia przychodu. Zarówno z przepisów jak i z wydawanych interpretacji wynika, że jeżeli tego typu wydatki związane są ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które następnie są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością to możemy je zaliczyć do kosztów podatkowych.

O autorze

MS
e-book_jak_napisac_article

Te artykuły też mogą Ci się spodobać

Korepetycje a działalność gospodarcza cz. II

W poniższym artykule nadal będziemy kontynuowali tematykę udzielania korepetycji w kontekście obowiązków związanych z działalnością gospodarczą. Jednakże w poniższym tekście odniesiemy się do treści ustawy Prawo przedsiębiorców i na tej podstawie odpowiemy sobie na dwa kluczowe pytania. Czy udzielając korepetycji trzeba rejestrować firmę oraz czy korepetycje mogą być prowadzone jako działalność nierejestrowana?

Rozliczenie podatku od korepetycji w trakcie roku

W jednym z naszych pierwszych artykułów wyjaśnialiśmy, że przychód z tytułu udzielania korepetycji można zasadniczo przyporządkować do jednego z dwóch źródeł przychodów. Będzie to albo pozarolnicza działalność gospodarcza albo działalność wykonywana osobiście. W poniższym artykule zastanowimy się czy w przypadku działalności wykonywanej osobiście wystarczające jest rozliczenie podatku jednorazowo na koniec roku czy jednak na podatnikach ciąży obowiązek zapłaty miesięcznych zaliczek na podatek.

Dodaj ogłoszenie
Najpopularniejsze artykuły
10 najlepszych aplikacji do nauki języków obcych

Znajomość języka obcego jest praktycznie niezbędna w dzisiejszym świecie. W poniższym tekście przedstawimy Wam 10 aplikacji mobilnych, które umożliwiają naukę różnych języków obcych.

Jakie książki wybrać, aby dobrze przygotować się do matury z matematyki?

Jakie książki wybrać, aby dobrze przygotować się do matury z matematyki? Ciężko na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ na rynku jest bardzo dużo pozycji. Przedstawiamy subiektywną listę od naszego korepetytora.

Matura ustna z angielskiego - przydatne zwroty

Zebraliśmy zwroty z języka angielskiego, które musisz znać przed egzaminem ustnym.

Baza testów
e-korepetycje.net
Pobierz darmowe ebooki
i zapisz się na newsletter.
e-book
Sytuacja w edukacji
w czasie pandemii.
e-raport Pobierz raport