Czy korepetytor musi posiadać kasę fiskalną?

Jak wyjaśniliśmy w jednym z naszych poprzednich artykułów osoba udzielająca korepetycji podlega pod regulacje podatku VAT choć w tym zakresie może skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku. Pojawia się jednak pytanie czy jest to równoznaczne z brakiem obowiązku posiadania kasy fiskalnej oraz wydawania paragonów? Odpowiedź znajduje się w poniższym artykule.

Przeczytaj także: Korepetycje a podatek VAT

Kto ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej?

Zacznijmy jednak od wyjaśnienia kwestii elementarnej, a mianowicie kto ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej. Jak wskazuje art. 111 ust. 1 ustawy VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zgodnie natomiast z art. 2 pkt 22 ustawy VAT przez sprzedaż rozumie się m.in. odpłatne świadczenie usług.

Widać zatem, że jeżeli podatnik podlegający pod podatek VAT (tj. korepetytor) udziela lekcji na godziny (tj. świadczy usługę) na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (tj. ucznia) to jest to czynność obligująca do posiadania kasy fiskalnej.

Jak pamiętamy usługi korepetycji korzystają ze zwolnienia przedmiotowego od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy VAT jako usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym, świadczone przez nauczycieli.

Co ciekawe przepis odnoszący się do konieczności ewidencjonowania świadczenia usług na kasie fiskalnej nie uzależnia tego faktu od wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych. Również usługi, które są zwolnione od podatku podlegają obowiązkowi nabijania na kasę fiskalną. Potwierdza to również treść § 3 ust. 1 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących, gdzie czytamy, że podatnicy prowadzą ewidencję każdej czynności sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej od podatku, przy użyciu kas, które zostały nabyte w okresie obowiązywania potwierdzenia, że kasa spełnia funkcje oraz wymagania techniczne (kryteria i warunki techniczne) dla kas, wyłącznie w trybie fiskalnym pracy tej kasy, po dokonaniu jej fiskalizacji. Podatnicy korzystający ze zwolnienia ewidencjonują wartość sprzedaży jako sprzedaż zwolnioną od podatku.

WAŻNE

Konieczność ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej oraz wydawania paragonów dotyczy również świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT.

Zasady prowadzenia ewidencji

Szczególne reguły określające zasady ewidencjonowania obrotu na kasie określa §  6 ww. rozporządzenia. W świetle tego przepisu podatnicy, prowadząc ewidencję:

 1. wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny podczas dokonywania sprzedaży, nie później niż z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności;
 2. w przypadku otrzymania przed dokonaniem sprzedaży całości albo części należności (zapłaty):
  • w gotówce - wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny z chwilą jej otrzymania,
  • za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem - wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny niezwłocznie po jej uznaniu na rachunku podatnika, nie później niż z końcem miesiąca, w którym została uznana na rachunku podatnika, a jeżeli przed końcem tego miesiąca dokonano sprzedaży, nie później niż z chwilą jej dokonania;
 3. wystawiają raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym;
 4. wystawiają raport fiskalny okresowy (miesięczny) po zakończeniu sprzedaży za dany miesiąc, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po danym miesiącu; w przypadku kas on-line zamiast raportu fiskalnego okresowego (miesięcznego) podatnicy mogą wystawić łączny raport fiskalny okresowy (miesięczny);
 5. przypisują oznaczenia literowe od "A" do "G" do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:
  • literze "A" - jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
  • literze "B" - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
  • literze "C" - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
  • literze "D" - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
  • literze "E" - jest przypisane zwolnienie od podatku,
  • literze "F" i "G" - są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;
 6. przedstawiają, na żądanie organu podatkowego, przypisanie odpowiednich oznaczeń literowych do danej stawki podatku lub zwolnienia od podatku, o których mowa w pkt 5;
 7. przechowują odpowiednio dokumenty fiskalne i kopie dokumentów fiskalnych, w tym dane z pamięci chronionej i zapewniają do nich dostęp;
 8. umieszczają wyświetlacz kasy w miejscu umożliwiającym nabywcy odczyt wyświetlanych na nim danych;
 9. zapewniają stan techniczny kasy gwarantujący czytelny wydruk paragonów fiskalnych i faktur, umożliwiający nabywcy sprawdzenie prawidłowości dokonanej sprzedaży.

Korepetycje a kasa fiskalna

Trzeba jednak podkreślić, że w pewnych przypadkach podatnicy nie muszą posiadać kasy fiskalnej.

Wszystko za sprawą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zgodnie z § 1 rozporządzenia akt ten określa zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz warunki korzystania ze zwolnienia. Jak natomiast wskazuje §2 ww. rozporządzenia  zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. W odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku.

W poz. 30 załącznika do rozporządzenia wymieniono Usługi w zakresie edukacji, sklasyfikowane pod symbolem 85 PKWi, z wyłączeniem:

- usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),

- usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0),

- usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11).

Zgodnie z klasyfikacją PKWiU pod pozycją 85.59 mieszczą się „Usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane”. Natomiast jak możemy przeczytać w wyjaśnieniach cała sekcja nr 85 obejmuje usługi korzystające ze zwolnienia z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 24, pkt 26-29 ustawy o VAT oraz § 13 ust. 1 pkt 19-20 rozporządzenia w sprawie VAT. W konsekwencji usługi zwolnione od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy VAT mieszczą się w tym zakresie.

Ponadto opis do PKD 85.59 „Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane” podaje, że podklasa ta obejmuje:

 • edukację, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania,

 • działalność placówek kształcenia praktycznego, placówek kształcenia ustawicznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego,

 • korepetycje, włączając korepetycje z języków obcych,

 • działalność ośrodków prowadzących kursy wyrównawcze,

 • kursy przygotowujące do egzaminu z wiedzy zawodowej,

 • kursy komputerowe,

 • naukę religii,

 • kursy udzielania pierwszej pomocy,

 • szkoły przetrwania,

 • szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej,

 • kursy szybkiego czytania,

 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań, uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych oraz doskonaleniem zawodowym (włączając: kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy kompetencji ogólnych, turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników).

WAŻNE

Usługi odpłatnego udzielania korepetycji, będące pozaszkolną formą edukacji, są zwolnione od konieczności posiadania kasy fiskalnej na mocy rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W świetle powyższego udzielanie korepetycji mieści się w zakresie usług edukacyjnych, co oznacza, że chociaż są to czynności zwolnione od podatku to nie ma obowiązku ewidencjonowania ich wartości na kasie rejestrującej, a także nie trzeba uczniom wydawać paragonów fiskalnych. Podsumowując możemy zatem wskazać, że korepetytor nie musi posiadać kasy fiskalnej chyba, że świadczy korepetycje w zakresie form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0).

O autorze

MS

Te artykuły też mogą Ci się spodobać

Zlecanie pisania prac - kwestie prawne

W związku z tym, iż spora liczba osób ma afekt do prac pisemnych lub też nie lubi na nie tracić czasu, coraz częstszym staje się proceder zlecania ich odpłatnego napisania innym osobom.

Korepetycje w mieszkaniu a podatek od nieruchomości

Udzielanie korepetycji najczęściej odbywa się w mieszkaniu nauczyciela. Jeżeli korepetycje prowadzone są w formie działalności gospodarczej to pojawia się przed nami kwestia prawidłowego regulowania podatku od nieruchomości. W dzisiejszym artykule zastanowimy się czy wykorzystywanie mieszkania zarówno do celów prywatnych jak i dla potrzeb działalności gospodarczej wpływa na wysokość podatku od nieruchomości.

Dodaj ogłoszenie
Najpopularniejsze artykuły
10 najlepszych aplikacji do nauki języków obcych

Znajomość języka obcego jest praktycznie niezbędna w dzisiejszym świecie. W poniższym tekście przedstawimy Wam 10 aplikacji mobilnych, które umożliwiają naukę różnych języków obcych.

Jakie książki wybrać, aby dobrze przygotować się do matury z matematyki?

Jakie książki wybrać, aby dobrze przygotować się do matury z matematyki? Ciężko na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ na rynku jest bardzo dużo pozycji. Przedstawiamy subiektywną listę od naszego korepetytora.

Matura ustna z angielskiego - 50 przydatnych zwrotów

Zebraliśmy 50 zwrotów z języka angielskiego, które musisz znać przed egzaminem ustnym.

Baza testów
Pobierz darmowe ebooki
i zapisz się na newsletter.
e-book
Sytuacja w edukacji
w czasie pandemii.
e-raport

Dowiedz się więcej o tej publikacji