Kim jest Korepetytor? - wyniki ankiety

Serwis e-korepetycje.net istnieje już od ponad 10 lat. Przez ten czas przypatrywaliśmy się, jak rośnie rynek korepetycji, jak zwiększa się popyt i podaż na zajęcia z korepetytorem. Wielokrotnie analizowaliśmy też, jakie przedmioty w naszym serwisie są popularne i ile może zarobić korepetytor udzielając lekcji w poszczególnych miastach. Staraliśmy się również podpowiedzieć, jak promować swój własny biznes, z jakich materiałów korzystać i na co zwracać uwagę przy przygotowywaniu się do zajęć.

Do tej jednak pory nie analizowaliśmy szczegółowo profili korepetytorów zarejestrowanych w serwisie. I to się zmieniło. W ostatniej anonimowej ankiecie zapytaliśmy Was Drodzy Korepetytorzy „Kim jesteście?”. Chcieliśmy wiedzieć ile macie lat, jaki macie zawód, czy długo już zajmujecie się prowadzeniem korepetycji oraz jak dużo posiadacie w tygodniu uczniów. Wyniki naszej ankiety prezentujemy niżej.  Czy coś okaże się zaskoczeniem?

W ankiecie udział wzięło 1237 osób, odpowiadając na  12 pytań. Ze względu na ich specyfikę zostaną zaprezentowane dane ogólne wynikające z odpowiedzi wraz z podziałem grupy ankietowanej na profile zróżnicowane pod względem zawodowym.

Ogólnie o korepetytorach

Nie było dla nas zaskoczeniem, że przeważającą część korepetytorów, którzy wzięli udział w ankiecie, stanowią kobiety. Jest ich prawie 69% Nie spodziewaliśmy się jednak, że różnica w parytecie płci będzie aż tak widoczna.

Jeżeli spojrzymy zaś na profil korepetytora pod względem aktualnego statusu zawodowego na rynku pracy, to przeważającą grupę stanowią studenci. Wśród ankietowanych jest ich 30%. Co jednak warto zauważyć, w tej grupie zawodowej pojawiali się ankietowani z innych grup wiekowych niż domyślny zakres 19-25 lat. Stanowią oni blisko 7,5% tej grupy. Można zatem przypuszczać, że są to osoby, które studiują zaocznie lub robią studia podyplomowe, kończą kolejny kierunek. Jednym słowem rozwijają się i douczają w sposób ciągły. Wśród ankietowanych jest ich 30%. Co ważne podkreślenia, osób prowadzących własną działalność gospodarczą jest prawie 21%. Grupa lektorów i nauczycieli udzielających korepetycji jest również podobnej wielkości. Niewiele mniej, bo 18,5% stanowią osoby, które aktualnie zatrudnione są na etacie poza sferą edukacyjną i prowadzenie przez nich zajęć stanowi dodatkowe źródło dochodu.

Analizując okres czasu, od jakiego korepetytorzy zajmują się udzieleniem korepetycji, okazuje się, że na rynku przeważają osoby posiadające ponad 5-letnie doświadczenie w nauczaniu. Grupa ta stanowi nieco ponad 46% ankietowanych. Reprezentowana jest przede wszystkim przez osoby, które jednocześnie zaznaczyły, że są nauczycielami lub lektorami. 15,4% ankietowanych wskazało, że prowadzeniem zajęć zajmuje się od 3 do 5 lat.

Analiza liczby godzin poświęconych na prowadzenie zajęć w ciągu całego tygodnia skłania nas do postawienia teorii, że na ten moment udzielanie korepetycji stanowi dodatkowe źródło dochodów badanej grupy. Wśród badanych prawie 32,5% wskazało, że prowadzi w tygodniu około 6-10 godzin korepetycji. Podobna liczba respondentów wskazała, że zajęciem tym zajmuje się mniej niż 5 godzin tygodniowo. Jedynie 8,5% ankietowanych zadeklarowało prowadzenie lekcji w wymiarze ponad 30 godzin w tygodniu. Można zatem przypuszczać, że ankietowani ci posiadają własną działalność gospodarczą i jest to ich podstawowe zajęcie. Potwierdza to również otrzymane przez nas zestawienie odpowiedzi. Aż 72% badanych, którzy zadeklarowali udzielanie korepetycji w zakresie tygodniowym w wymiarze ponad 30 godzin, posiada własną firmą. Najliczniejszą zaś grupą, która zaznaczyła liczbę zajęć poniżej 5 godzin w tygodniu, są studenci. Tutaj wynik również nie jest zaskakujący. Często zajęcia te są źródłem dodatkowego dochodu studenta, a grafik godzinowy prowadzenia korepetycji musi być wpasowany w liczbę i godziny zajęć na uczelni.

Chociaż korepetycje online są coraz popularniejsze, wśród naszych ankietowanych nadal dominuje model nauczania stacjonarnego. Nieco ponad 65% ankietowanych w swojej ofercie posiada jedynie taki model prowadzenia zajęć. 367 respondentów zadeklarowało, że poza prowadzeniem zajęć twarzą w twarz, oferuje również możliwość nauki online. Jedynie 4% grupy specjalizuje się tylko i wyłącznie w nauczaniu online.

Co ciekawe, 62% osób oferujących zajęcia stacjonarne dojeżdża do ucznia. Zakładaliśmy, że odsetek ten będzie mniejszy, gdyż prowadzenie zajęć u siebie to oszczędność na czasie i koszcie dojazdu. Możemy jednak przypuszczać, że rynek zapotrzebowania na korepetycje może częściowo wymusza taki rodzaj świadczenia usług. Po drugie, dojazd do ucznia to brak obowiązku posiadania odpowiedniego lokalu czy miejsca we własnym domu, gdzie można przeprowadzić zajęcia. Warto również wskazać, że w grupie osób deklarujących udzielanie lekcji stacjonarnych, prowadzonych u ucznia, nieco ponad 70% stanowią osoby, które uczą dzieci w wieku przedszkolnym i szkoły podstawowej. Ze względu na wiek uczniów z pewnością zajęcia w domu są wygodniejsze dla rodziców i takich korepetytorów będą oni poszukiwali częściej niż korepetytora uczącego online lub u siebie.

Jedynie 3,6% ankietowanych wskazało, że jedynym miejscem prowadzenia korepetycji jest specjalnie wynajęte do tego pomieszczenie. Połowę tej grupy stanowią osoby z własną działalnością gospodarczą. Co jednak ciekawe, 25% tej grupy to nauczyciele i lektorzy.

Nie można natomiast zarzucić naszym badanym korepetytorom kreatywności w poszukiwaniu materiałów do nauki. Jedynie 5,5% osób deklaruje, że w nauczaniu korzysta tylko i wyłącznie z gotowych podręczników.  Blisko 10% bazuje zaś wyłącznie na materiałach własnych wspomagając się specjalistycznymi programami, aplikacjami i plikami multimedialnymi. Pozostała część ankietowanych z powodzeniem wykorzystuje pełen wachlarz dostępnych na rynku pomocy dydaktycznych łącząc je z własnoręcznie przygotowanymi materiałami. Jest to bardzo praktyczne i (przypuszczamy) efektywne rozwiązanie. Gotowe podręczniki i materiały w tym wypadku mogą stanowić trzon, bazę do nauczania. Własne zaś materiały doskonale uzupełniają daną tematykę jednocześnie pozwalając indywidualnie dopasować treść, sposób przekazania wiedzy i trudność, do poziomu osoby nauczanej.

Wyniki ogólne ankiety  jednoznacznie wskazują, że statystyczny korepetytor to studentka w wieku 19-25 lat, która udzielaniem korepetycji zajmuje się od ponad 5 lat. Na korepetycje, których zwykle udziela u ucznia w domu, tygodniowo poświęca 6-10 godzin. Pracuje w weekendy ucząc przede wszystkim dzieci i młodzież. Korepetycje nie są jej głównym źródłem dochodu. Ucząc stara się łączyć materiały z gotowych podręczników z materiałami własnymi, wspierając się aplikacjami i plikami multimedialnymi.

Podzielmy korepetytorów na grupy

Powyższe przedstawienie wyników jest ogólnym wizerunkiem naszego statystycznego korepetytora. Obraz ten nie odzwierciedla jednak w pełni ukształtowania się grupy badanych korepetytorów i obarczony jest bardzo dużym uproszczeniem i uogólnieniem. Aby bliżej przyjrzeć się społeczności osób uczących innych, postanowiliśmy przedstawić każdą grupę zawodową z osobna. Dzięki temu mamy możliwość porównania, czy metody nauczania studenta lub ucznia różnią się od metod nauczania nauczyciela. Kto w większości prowadzi zajęcia stacjonarne u siebie w domu, a kto częściej dojeżdża do ucznia. Zaczynajmy.

Uczeń

To najmłodsza grupa wiekowa badanych przez nas osób, które mają poniżej 19 lat. Stanowią oni 5,3% wszystkich ankietowanych. Ze względu na swój wiek zwykle zajmują się nauczaniem uczniów młodszych, w wieku przedszkolnym i szkoły podstawowej. Mediana liczby tygodniowo posiadanych uczniów wynosi 5, a średni 9,07. Jednak prawie 61% ankietowanych z tej grupy deklaruje nauczanie 2-3 osób tygodniowo. Tylko 1 osoba z tej 76-osobowej grupy oferuje wyłącznie zajęcia online. Nieco ponad 84% oferuje tylko zajęcia stacjonarne. Uczeń – korepetytor zwykle korzysta z gotowych podręczników. Blisko 1/3 z nich urozmaica zajęcia wykorzystując do prowadzenia zajęć aplikacje i programy multimedialne. W grupie tej, jak zresztą w całym badaniu, przeważają kobiety, które stanowią tu 76% ankietowanych.

Student

Jest to najliczniej reprezentowana wśród ankietowanych grupa, która stanowi 30% badanych. Prawie 92% stanowią osoby w przedziale wiekowym 19-25 lat. 7,1% to osoby, które ukończyły 25 rok życia, ale mają nie więcej niż 35 lat. Staż nauczania innych w tej grupie również nie jest długi. Deklarację prowadzenia korepetycji poniżej 2 lat złożyło 47% badanych. Z czego połowa z nich uczy krócej niż rok. Blisko 20% badanej grupy studentów wskazuje, że uczy innych od 3 do 5 lat. Tylko niecałe 10% posiada staż prowadzenia korepetycji powyżej 5 lat.

Podobnie jak w grupie uczniów oraz w ogólnym badaniu sylwetki korepetytora, studenci najczęściej oferują zajęcia stacjonarne. Jest to ¾ ankietowanych. Zwykle są to zajęcia prowadzone u ucznia w domu (możliwość dojazdu deklaruje 77% badanych) lub w domu u korepetytora (taką opcję oferuje 59,5% grupy). Jedynie 2,7% w swojej ofercie posiada wyłącznie zajęcia online. Pozostała część oferuje zarówno możliwość nauki twarzą w twarz, jak i zajęcia przez internet.

Ciekawe różnice można jednak zaobserwować dzieląc wskazaną frakcję na kobiety i mężczyzn. Pierwsze stanowią aż 70% grupy. W analizowanych wynikach dostrzegamy, że aż 40% żeńskiej części korepetytorów udziela 6-10 godzin korepetycji tygodniowo. Wśród mężczyzn zaś najliczniej reprezentowaną grupą są korepetytorzy, którzy poświęcają mniej niż 5 godzin na prowadzenie zajęć. Stanowią oni blisko 37% badanej grupy. Różnica procentowa jest oczywiście niewielka.

Grupa badanych studentów zajmuje się nauczaniem zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. U kobiet korepetytorów najliczniej uczącą się grupą są uczniowie przedszkoli i szkół podstawowych. Stanowią oni 70% deklarowanych w ankiecie uczniów. Natomiast 78% męskiej części korepetytorów deklaruje nauczanie młodzieży na poziomie gimnazjum i liceum.

Mediana średniej tygodniowej liczby uczniów wynosi 5, średnia zaś 8,9. Jednak większość tej grupy deklaruje nauczanie od 1 do 3 osób tygodniowo. Co interesujące, wśród mężczyzn korepetytorów nieco ponad 51% oświadcza, że dochód z korepetycji jest ich głównym dochodem. Natomiast w grupie kobiet 57% ankietowanych wskazało, że zarobki z korepetycji nie stanowią ich głównego źródła dochodów.

 

Nauczyciel/lektor

Ta część ankietowanych zadeklarowała, że aktualnie jest zatrudniona na etacie nauczyciela bądź lektora. Grupę tą reprezentuje 21,6% naszych ankietowanych. Wśród nich 75% stanowią kobiety, a 25% mężczyźni. Średnia wieku żeńskiej populacji mieści się w granicach 26-35 lat. Wśród męskiej części średnia wieku jest wyższa i wynosi 36-45 lat.

Aż 72% nauczycielek i lektorek prowadzi korepetycje od ponad 5 lat. Wśród mężczyzn nauczycieli  odsetek ten wynosi 78%.

Podobnie jak wszystkie pozostałe grupy zawodowe, również nauczyciele i lektorzy udzielają lekcji w weekendy. Najliczniejszą grupę wśród nauczycielek stanowią korepetytorki, które poświęcają od 6 do 10 godzin tygodniowo na prowadzenie korepetycji. W tym wymiarze pracuje 40% respondentek. Wśród panów nauczycieli najczęściej deklarowanym przedziałem pracy jest mniej niż 5 godzin tygodniowo. Takiej odpowiedzi udzieliło 29% badanych.

W związku z tym, że badan grupa pracuje na etacie w szkolnictwie, korepetycje nie są dla niej głównym źródłem dochodów. 87% ofert kobiet i 85% ofert mężczyzn korepetytorów skierowana jest do dzieci i młodzieży. Zaledwie 12,64% całej grupy swoje usługi kieruje wyłącznie do osób dorosłych, studentów i klientów biznesowych. Blisko 53% kobiet korepetytorów z tej grupy deklaruje możliwość prowadzenia zajęć z dojazdem do ucznia, u niego w domu. Takie usługi świadczy także 60% męskiej części grupy. Ta grupa również w 71% umożliwia naukę u siebie w domu. Na takie rozwiązanie decyduje się także 80% korepetytorek.

Mediana średniej tygodniowej liczby uczniów wynosi 6, średnia zaś 9,4. Żeńska część grupy nauczycieli w większości deklaruje nauczanie od 3 do 6 osób w tygodniu. Korepetytorzy zaś w przeważającej części mają od 5 do 10 uczniów na tydzień.

Lektorzy i nauczyciele chętnie łączą nauczanie z gotowych podręczników wraz z przygotowanymi własnymi materiałami oraz pomocami w postaci aplikacji czy plików multimedialnych. Częściej jednak po te pomoce sięgają kobiety niż mężczyźni.

Etat poza sferą edukacyjną

Grupę korepetytorów zatrudnionych poza branżą edukacyjną stanowi 18,5% badanych ogółem osób. W większości są to osoby w wieku 26-35 lat i stanowią 61,5% tej grupy zawodowej. Kobiety stanowią 65% respondentów.

Blisko 52% z badanej grupy zawodowej zadeklarowało doświadczenie w udzielaniu korepetycji na poziomie powyżej 5 lat. Jedna piąta zaś udziela już korepetycji od minimum 3 lat.

Jak wskazuje analiza tygodniowej liczby godzin poświęconej na udzielanie korepetycji, kobiety z reguły mieszczą się w przedziale 6-10. Zaś ponad 43% mężczyzn udziela zaledwie do 5 godzin korepetycji na tydzień.

Z reguły kobiety również deklarują większą liczbę tygodniową uczniów, która waha się na poziomie 4-6 osób. Wśród panów najbardziej licznym przedziałem jest od 1 do 4 uczniów na tydzień. Mediana liczby uczniów w tygodniu przyjmowanych na korepetycje wynosi 4, zaś średnia wszystkich podanych przez ankietowanych wyników wynosi 6.

Badana populacja zdecydowanie preferuje udzielanie lekcji stacjonarnych u siebie lub z dojazdem do ucznia. Przy czym 61,0% kobiet korepetytorów oferuje dojazd, wśród mężczyzn zaś jest to blisko 67%. Tylko niecałe 4% całej grupy edukatorów decyduje się na prowadzenie zajęć w specjalnie wynajętym pomieszczeniu, czy innym miejscu umożliwiającym naukę (np. biblioteka, kawiarnia).

Podobnie jak powyżej omawiana grupa nauczycieli/lektorów, tak i ci korepetytorzy posiłkują się w procesie nauczania materiałami własnymi, gotowymi książkami i ćwiczeniami, wplatając pomiędzy udogodnienia w postaci aplikacji czy urozmaicenie zajęć plikami audio i video.

Własna działalność gospodarcza

Tą grupę, która stanowi 20% naszych ankietowanych. Możemy przypuszczać, że są to szkoły językowe, szkoły korepetycji, zatrudniające pracowników, jak i jednoosobowe działalności gospodarcze. Powszechnie wiadomo, że kosztem prowadzenia działalności będzie wynagrodzenie pracowników, ale również wszystkie składki ZUS, ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne. Oczywiście także podatki, choć to będzie zależało od uzyskanego przychodu z korepetycji.

Nic więc dziwnego, że ta grupa zawodowa w swoich odpowiedziach zadeklarowała największą liczbę godzin, jakie przeznacza na udzielanie korepetycji w ciągu tygodnia oraz wskazała prowadzenie zajęć jako główne źródło dochodów. Zarówno kobiety, które stanowią tu 63% grupy, jak i mężczyźni, zgodnie z zawartymi odpowiedziami w ankiecie, posiadają ponad 5-letnie doświadczenie w nauczaniu. Grupę tą stanowi 75% firm.

Z powyższego wyniku można wnioskować, że mężczyźni korepetytorzy z niewielkim, mniej niż rocznym doświadczeniem, szybciej decydują się na założenie własnej działalności gospodarczej niż kobiety. W pozostałych przedziałach wyniki są do siebie dość zbliżone.

Jak już wspomnieliśmy, dochód z działalności będzie zależał od liczby godzin udzielonych korepetycji oraz stawki za godzinę. Na poniższym wykresie wyraźnie widać, że przeważająca część prowadzących firmę udziela więcej niż 30 godzin korepetycji na tydzień.

Obie grupy osób z założoną firmą w większości należą do przedziału wiekowego 26-35 lat. Można powiedzieć, że są to osoby młode na rynku pracy, zaraz po ukończeniu studiów. Tym bardziej satysfakcjonujące jest, że często pierwszą pracą jest praca na własny rachunek.

W związku z tym, że firma musi sama na siebie zarabiać i nie tu gwarancji stałej pensji, oferta tej grupy korepetytorów jest najbardziej zróżnicowana i usługi kierowane są praktycznie do wszystkich grup wiekowych. Blisko 21% wszystkich ankietowanych z tej grupy uczy tylko i wyłącznie dorosłych, studentów oraz klientów biznesowych (szkolenia). Aż 12,6% pytanych dysponuje pomieszczeniami specjalnie wynajętymi na potrzeby prowadzenia zajęć.

Podobnie jak w przypadku pozostałych badanych grup i w tej blisko 48% ma w swojej ofercie wyłącznie zajęcia stacjonarne. Warto jednak podkreślić, że 45% firm z powodzeniem oferuje połączenie zajęć stacjonarnych z zajęciami prowadzonymi online. Większa liczba respondentów do nauki wykorzystuje własne autorskie materiały oraz inne programy specjalistyczne wspierające proces edukacji.

Emeryt

Ostatnią i najmniejszą grupą naszych ankietowanych są osoby powyżej 60 roku życia, na emeryturze. Zakończenie kariery zawodowej nie oznacza jednak zamknięcia się w czterech ścianach i brak możliwości podjęcia pracy. Ta nieco starsza wiekowo grupa ma do zaoferowania poza wiedzą również życiowe doświadczenie i mądrość, a często również większą cierpliwość niż młody człowiek.

Emeryci wśród naszych ankietowanych stanowili zaledwie 2,8%. Ci korepetytorzy zdecydowanie bardziej preferują zajęcia u siebie w domu. Aż 78% oferuje jedynie lekcje stacjonarne i tylko i wyłącznie u siebie w domu. Zaledwie 14% z tej frakcji jest w stanie zaproponować dojazd do ucznia lub spotkanie w innym miejscu umożliwiającym naukę (kawiarnia, biblioteka itd.).

Oczywiście wśród omawianej grupy prym także wiodą kobiety, które w tym przypadku stanowią 60% całości.

Korepetytorzy emeryci posiadają ponad 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu korepetycji. Średnio poświęcają na to zajęcie od 6 do 10 godzin tygodniowo. Żeńska część korepetytorów w większości przyjmuje od 3 do 6 uczniów tygodniowo. Wśród mężczyzn zróżnicowanie jest większe i najliczniejszą grupę stanowią korepetytorzy nauczający od 2 do 10 osób na tydzień. Mediana liczby uczniów w tygodniu przyjmowanych na korepetycje wynosi 5, zaś średnia wszystkich podanych przez ankietowanych wyników wynosi 6,77.

Dla 11% prowadzenie korepetycji stanowi główne źródło dochodu w domowym budżecie.

A czy Wy wpisujecie się w profil "statystycznego korepetytora" z danej grupy?

Te artykuły też mogą Ci się spodobać

Trudności w przygotowaniu do matury [raport]

W dniach od 15 do 18 listopada 2013 roku zostało przeprowadzone badanie na temat problemów uczniów przygotowujących się do egzaminu dojrzałości.

Raport z cen korepetycji 2018 - sprawdź ile kosztują korepetycje

Jak kształtują się ceny korepetycji w 2018 roku? Ile zapłacimy za korepetycje z angielskiego, a ile z matematyki? Na te i inne pytania odpowiedź można znaleźć w tegorocznym raporcie z cen korepetycji 2018.

Dodaj ogłoszenie
Najpopularniejsze artykuły
10 najlepszych aplikacji do nauki języków obcych

Znajomość języka obcego jest praktycznie niezbędna w dzisiejszym świecie. W poniższym tekście przedstawimy Wam 10 aplikacji mobilnych, które umożliwiają naukę różnych języków obcych.

Jakie książki wybrać, aby dobrze przygotować się do matury z matematyki?

Jakie książki wybrać, aby dobrze przygotować się do matury z matematyki? Ciężko na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ na rynku jest bardzo dużo pozycji. Przedstawiamy subiektywną listę od naszego korepetytora.

Matura ustna z angielskiego - 50 przydatnych zwrotów

Zebraliśmy 50 zwrotów z języka angielskiego, które musisz znać przed egzaminem ustnym.

Baza testów
Pobierz darmowy e-book
i zapisz się na newsletter.
e-book
Pobierz darmowy e-book
i zapisz się na newsletter.
E-book Zawód: Korepetytor

Dowiedz się więcej o tej publikacji