Egzaminy Goethe-Institut - opisy i ceny

Certyfikaty z języka niemieckiego

W jakim celu uczymy się języków obcych? Jedni dla satysfakcji, inni dla ocen, ale większość z nas po to, by z łatwością porozumiewać się poza granicami kraju. Niekiedy znajomość języka musi być udokumentowana, np. w trakcie starań o przyjęcie na studia zagraniczne lub do pracy. W przypadku języka niemieckiego niewątpliwie największą rangę wśród takich zaświadczeń mają certyfikaty językowe.

Według ESOKJ - europejskiego systemu opisu kształcenia językowego Rady Europy - wyróżniamy następujące poziomy znajomości języka niemieckiego (od najniższego): A1, A2, B1, B2, C1 i C2. Odpowiednikiem tych stopni zaawansowania są certyfikaty udzielane przez Goethe-Institut (szczegóły na stronie www.goethe.de):

Egzaminy Goethe-Institut na wszystkich poziomach
(Poziomy kursów i egzaminów Goethe-Institut)

Wszystkie egzaminy składają się z części pisemnej i ustnej. W trakcie części pisemnej zdający zmierzy się z zadaniami z rozumienia tekstu czytanego, rozumienia tekstu słuchanego oraz będzie musiał sporządzić wypowiedź pisemną. Stopień trudności egzaminu jest oczywiście uzależniony od poziomu egzaminu, który zdajemy. Informacje o terminach poszczególnych egzaminów znajdują się na stronie www.goethe.de.

Poziom A1 i A2

Egzaminy na poziomie A1 i A2 - Fit in Deutsch 1 i Fit in Deutsch 2 - sprawdzają wiedzę zdającego na elementarnym poziomie. Powinien on umieć skonstruować krótki tekst w formie maila lub kartki pocztowej, wypełnić formularz, umieć się przedstawić itp. (A1), a także rozumieć proste komunikaty radiowe lub prasowe, prowadzić nieskomplikowane rozmowy (A2). Warunkiem uzyskania certyfikatów A1 i A2 jest zdobycie minimum 60% punktów zarówno z części pisemnej, jak i ustnej.

Egzaminy Start Deutsch 1 i Start Deutsch 2 zakładają podstawową znajomość języka niemieckiego. Osoba zdająca ten egzamin na poziomie A1, nie może mieć problemów z posługiwaniem się liczbami, miarami, godzinami i cenami, radzi sobie również w sytuacjach codziennych i rozumie krótkie informacje. Jest również w stanie samodzielnie napisać krótką notatkę. Zaś poziom A2 wymaga już umiejętności wychwycenia z materiału najważniejszych informacji, a także samodzielnego wypełniania różnego rodzaju formularzy.

Poziom B1 i B2

Zertifikat Deutsch für Jugendliche na poziomie B1 świadczy o solidnym opanowaniu podstaw potocznego języka niemieckiego. Osoba zdająca ten egzamin radzi sobie z dokładnym zrozumieniem komunikatów w radiu czy telewizji, jak również artykułów opublikowanych w prasie. Ponadto, jest ona w stanie samodzielnie przygotować treść prywatnej lub półoficjalnej wiadomości oraz rozmawiać na niezbyt skomplikowanym poziomie.

Zertifikat Deutsch (B1) jest dowodem znajomości języka niemieckiego na poziomie podstawowym umożliwiającym swobodną komunikację we wszystkich dziedzinach życia codziennego. Egzamin pisemny trwa ok. 150 minut i składa się z rozumienia tekstu pisanego, rozumienia tekstu słuchanego, wypowiedzi pisemnej oraz części gramatycznej, natomiast egzamin ustny trwa 15 minut, w czasie których zdający musi wykazać się umiejętnością swobodnej komunikacji ustnej. Kandydat musi wówczas przedstawić się, zinterpretować ilustrację, opisać ją, a także przeprowadzić z partnerem rozmowę na zadany przez komisję temat.

Kandydat, który pragnie uzyskać Zertifikat Deutsch fűr den Beruf (B2) powinien udowodnić, że potrafi poprawnie porozumieć się pisemnie i ustnie oraz bezbłędnie zareagować w typowych sytuacjach zawodowych, a ponadto rozumie proste teksty i redaguje rutynowe pisma firmowe i biurowe. Pisemna część egzaminu trwa 160 minut i obejmuje czytanie tekstów prasowych, korespondencji biurowej oraz rozwiązywanie zadań zbliżonych do sytuacji autentycznych, uzupełnianie tekstu z lukami, słuchanie krótkich rozmów, komunikatów, fragmentów rozmowy telefonicznej oraz audycji radiowej i rozwiązywanie zadań związanych z zasłyszanymi informacjami. Osoba zdająca musi także zredagować odpowiedzi na korespondencję biurową i rozwiązać zadania odnoszące się do jej treści. W czasie 20 minut części ustnej egzaminu, osoba zdająca musi wykazać się umiejętnością porozumiewania się w typowych sytuacjach biurowych, przedstawienia się w trakcie rozmowy, przedstawienia informacji zawartych w grafice lub statystyce i prowadzenia rozmowy na narzucony temat. Kandydat w czasie rozmowy musi reagować na pytania i wyrażać swoje zdanie.

Goethe-Zertifikat na poziomie B2 zaświadcza, że jego posiadacz dysponuję znajomością języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym. Część pisemna egzaminu trwa 190 minut. W tym czasie osoba zdająca zapoznaje się z wieloma zróżnicowanymi tekstami z nowoczesnych mediów (np. ogłoszeniami, komentarzami, relacjami) i rozwiązuje związane z nimi zadania. Ponadt,o pojawia się również zadanie uzupełnienia tekstu z lukami. Kandydat słucha dialogów czy rozmów telefonicznych i w oparciu o zebrane wiadomości zmienia lub uzupełnia informacje. Kolejnym etapem jest sporządzenie wypowiedzi pisemnej na temat artykułu prasowego i poprawienie błędów w treści listu. Część ustna egzaminu trwa 10 lub 15 minut. W tym czasie zdający przedstawia się komisji w języku niemieckim, prezentuje swoją opinię konkretny temat i prowadzi rozmowę w inną egzaminowaną osobą.

Poziom C1 i C2

Kandydat do Prűfung Wirtschaftsdeutsch International (C1) musi posiadać umiejętność rozumienia ustnych i pisemnych informacji w języku niemieckim oraz wyrażania własnych opinii w dziedzinach zawodowych i gospodarczych, pracy z oryginalnymi wypowiedziami ustnymi i tekstami pisanymi w języku fachowym z zakresu gospodarki oraz prowadzenia korespondencji zawodowej. Pisemna część egzaminu trwa 180 minut i obejmuje czytanie artykułów z prasy, w których przedstawiana jest tematyka związana z konkretną firmą i jej sytuacją, a następnie rozwiązywanie zadań odnoszących się do tych tekstów, uzupełnianie tekstu z lukami, słuchanie audycji radiowej i rozmowy telefonicznej oraz rozwiązywanie zadań związanych z ich treścią, zredagowanie zaproszenia, notatki lub zapytania w reakcji na prawdziwy tekst. Ustna część egzaminu trwa 20 minut i w tym czasie osoba egzaminowana musi przedstawić się w tematyce zawodowej, dokonać prezentacji firmy oraz prowadzić swobodną rozmowę z zastosowaniem własnej argumentacji.

Goethe-Zertifikat C1 dokumentuje znajomość języka niemieckiego na bardzo wysokim poziomie zaawansowania. Kandydat ubiegający się o ten dokument, musi formułować spójne i złożone wypowiedzi ustne z logiczną argumentacją, rozumieć długie skomplikowane artykuły prasowe, audycje radiowe i posiadać umiejętność ich analizowania. Egzamin składa się z części pisemnej (190 minut) i ustnej (15 lub 20 minut). W części pisemnej kandydat czyta długi tekst o charakterze naukowym lub publicystycznym, a następnie rozwiązuje zadania z nim związane. Ponadto wysłuchuje dialogów lub wywiadów, z którymi związane będą dalsze zadania oraz wypowiada się pisemnie na wskazany jemu temat. W części ustnej zdający wypowiadają się na temat problemu opisanego w tekście, zajmują określone stanowisko, a następnie prowadzą dialog z innym rozmówcą.

Großes Deutsches Sprachdiplom (C2) zaświadcza o najwyższym poziomie znajomości języka niemieckiego. Kandydat winien wykazać się biegłą znajomością języka niemieckiego w mowie i piśmie. W czasie pisemnej części egzaminu zmierzy się z długim tekstem pisanym (ok. 1000 słów), po przeczytaniu którego będzie musiał rozwiązać zadania (uzupełnianie luk, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie słów i zwrotów). Następnie będzie musiał przekształcić zdania, zwroty lub cały tekst, przez co wykaże się umiejętnością stosowania wyrażeń językowych. Ponadto wysłucha kilkuminutowego nagrania i będzie musiał udowodnić jego zrozumienie, a także sporządzi wypracowanie na wybrany temat. W czasie ustnej części egzaminu zdający przeczyta na głos tekst, po czym streści go swoimi słowami rozwijając jedynie wybrane zagadnienie. Egzamin zakończy się wygłoszeniem przez kandydata wcześniej przygotowanego referatu.

Test Deutsch als Fremdsprache

Test Deutsch als Fremdsprache obejmuje poziomy zaawansowania od B2 do C1 i dokumentuje wysoki poziom znajomości języka niemieckiego. Zaświadczenie to jest uznawane przez wszystkie uczelnie wyższe w Niemczech jako dowód znajomości języka niemieckiego umożliwiającego studiowanie. Egzamin składa się z 4 części. Etap pierwszy trwa 60 minut i polega na zrozumieniu tekstu czytanego. Kandydat musi przeczytać i zrozumieć zarówno krótki tekst w formie np. broszury, jak również tekst publicystyczny (ok. 500 słów) i rozwiązać związany z nim test wyboru, a także tekst naukowy (ok. 600 słów) i zdecydować czy wskazana wypowiedź jest zawarta w tekście. W kolejnym etapie egzaminu (40 minut) należy wykazać się umiejętnością rozumienia ze słuchu. W tym czasie zdający musi wysłuchać krótkiego dialogu z życia codziennego studenta i wynotować wymagane informacje, zapoznać się z dyskusją lub wywiadem naukowym i zdecydować czy wypowiedzi są prawdziwe czy fałszywe, a także wysłuchać wykładu i odpowiedzieć na zadane pytania. W czasie kolejnych 60 minut osoba zdająca musi w formie pisemnej rozwiązać siedem zadań związanych z komunikacją na studiach w Niemczech, a także wykonać zadania typowe dla studenta, tj, opisać grafikę, tabele, wyrazić własną opinię, argumentować swoje stanowisko, postawić hipotezy. Ostatni etap obejmuje ten sam zakres zadań, co poprzednia część egzaminu, ale w formie ustanej i trwa 35 minut. Specyfiką tego egzaminu jest fakt przygotowywania go i oceniania w sposób ustandaryzowany. Osoba zdająca otrzymuje następnie ocenę w trzystopniowej skali TestDaf 3,4 i 5.

Ceny egzaminów Goethe-Institut

Poniższa tabela zawiera aktualne (na 2012 r.) ceny za podejście do każdego z opisanych powyżej egzaminów.

Ceny egzaminów Goethe-Institut
(Ceny za egzaminy Goethe-Institut)

Ceny egzaminów Goethe-Institut
(Ceny za egzaminy próbne Goethe-Institut)

Przygotowania do certyfikatów niemieckich

Dla osób rozważających możliwość zdawania egzaminów językowych niezwykle istotne jest to, że certyfikaty językowe uznawane są na całym świecie. Kiedy je zdobędziemy, możemy się nimi szczycić bezterminowo. Jednak, aby mieć taki dokument w swojej teczce, musimy się solidnie przygotować do egzaminu sprawdzającego nasze umiejętności językowe. Oczywiście nie należą one do najłatwiejszych, dlatego przed przystąpieniem do nich musimy się zastanowić, czy nie należy dotychczas przyswojonej wiedzy powtórzyć czy usystematyzować.

W większych miastach organizowane są kursy przygotowujące do egzaminów z języka niemieckiego, które poza standardowymi zajęciami mają w programie także egzaminy próbne. Jest to dobra propozycja dla tych, którzy maja sporo czasu i lubią zajęcia w grupach. Dla tych, którzy chcą powtórzyć materiał szybko i efektywnie, najlepszym rozwiązaniem będą indywidualne korepetycje z niemieckiego. Taki sposób przygotowywania się do egzaminu ma bardzo ważną zaletę - korepetytor pracując tylko z jedną osobą doskonale zna jej możliwości, braki i niedociągnięcia. Wie dokładnie, nad czym jeszcze muszą popracować, jakie zagadnienia powtórzyć. Lekcje z korepetytorem mogą wydawać się droższe od kursu grupowego, jednak z pewnością każda złotówka wydana na indywidualne zajęcia jest w stu procentach wykorzystana.

Podsumowanie

Nauka języka obcego jest niewątpliwie wspaniałą inwestycją w siebie, w osobisty rozwój i karierę, jednak warto pamiętać, że to właśnie certyfikaty językowe są w tym przypadku taką symboliczną "wisienką na torcie", zwieńczeniem wielu lat wysiłku i starań. Warto je zdobyć, aby kiedyś nie żałować, że nie ma się świadectwa tego, jak doskonale włada się językiem obcym.

e-book_jak_napisac_article

Te artykuły też mogą Ci się spodobać

Opis obrazka po angielsku - praktyczne wskazówki

Opisywanie obrazków w języku obcym jest bardzo często stosowanym ćwiczeniem, a także zadaniem egzaminacyjnym.

Terminy egzaminów IELTS 2021 w Polsce

Zapraszamy do sprawdzania harmonogramu testów IELTS. Artykuł będzie na bieżąco uaktualniany wraz z podaniem terminów na drugą połowę roku.

Dodaj ogłoszenie
Najpopularniejsze artykuły
10 najlepszych aplikacji do nauki języków obcych

Znajomość języka obcego jest praktycznie niezbędna w dzisiejszym świecie. W poniższym tekście przedstawimy Wam 10 aplikacji mobilnych, które umożliwiają naukę różnych języków obcych.

Jakie książki wybrać, aby dobrze przygotować się do matury z matematyki?

Jakie książki wybrać, aby dobrze przygotować się do matury z matematyki? Ciężko na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ na rynku jest bardzo dużo pozycji. Przedstawiamy subiektywną listę od naszego korepetytora.

Matura ustna z angielskiego - przydatne zwroty

Zebraliśmy zwroty z języka angielskiego, które musisz znać przed egzaminem ustnym.

Baza testów
Dzień Korepetytora 2022
Pobierz darmowe ebooki
i zapisz się na newsletter.
e-book
Sytuacja w edukacji
w czasie pandemii.
e-raport Pobierz raport