Test wiedzy z matematyki

Sprawdź swój poziom z matematyki wykonując test diagnostyczny. Test składa się z 40 pytań zawierających zadania matematyczne na różnym poziomie trudności.

 1. 1. Suma zbioru liczb naturalnych ze zbiorem liczb wymiernych to:

 2. 2. Dane są zbiory A=(-8,5) i B=⟨-8,5). Zbiór C=B\A:

 3. 3. Wyrażenie 331+332 można zapisać jako:

 4. 4. Wyrażenie 4log254+2log52 przyjmuje wartość:

 5. 5. Jeden bok prostokąta zwiększamy o 10%, drugi zmniejszamy o 10%. Jego pole:

 6. 6. Równanie x3-x2-x+1=0:

 7. 7. Wyrażenie 1/x:x/x-4 jest określone dla każdego x należącego do zbioru:

 8. 8. Funkcja f(x)=x2-1/x+1:

 9. 9. Równanie x2-m=0 nie ma rozwiązania dla:

 10. 10. Równanie x2-4/x-2=x:

 11. 11. Zbiorem rozwiązań nierówności x2-2x+3>0 jest:

 12. 12. Liczba 5 nie jest rozwiązaniem równania:

 13. 13. Dziedziną funkcji f(x)=1/x2+9 jest zbiór:

 14. 14. Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie dwucyfrowej cyfrę jedności tej liczby. Ile miejsc zerowych ma ta funkcja?

 15. 15. Prosta prostopadła do prostej 3x-2y-2=0 jest określona równaniem:

 16. 16. Z podanych ciągów ciągiem geometrycznym jest:

 17. 17. W ciągu arytmetycznym wyraz trzeci jest równy 2, zaś wyraz siódmy jest równy -12. Wtedy wyraz jedenasty ma wartość:

 18. 18. Suma pięćdziesięciu kolejnych wyrazów ciągu geometrycznego wynosi 0. Z tego wynika, że:

 19. 19. Liczby x, 7, 2x-1 w podanej kolejności tworzą ciąg arytmetyczny. Wynika stąd, że:

 20. 20. Przekątne rombu mają długość 10 i 24, zaś α jest połową kąta ostrego tej figury. Wówczas:

 21. 21. Niech α∈(0°;90°), zaś sinα=cos37°. Wówczas:

 22. 22. W trójkącie prostokątnym suma kwadratów sinusów kątów ostrych jest równa:

 23. 23. Kąt α jest kątem ostrym i 4sinα=2. Wówczas:

 24. 24. Długość boku sześciokąta foremnego ABCDEF wynosi 2 cm. Z tego wynika, że wysokość trójkąta AEC ma długość:

 25. 25. Jeden z kątów przyległych jest dwa razy większy od drugiego. Oznacza to, że większy z kątów ma miarę:

 26. 26. Jeżeli długości boków trójkąta prostokątnego tworzą rosnący ciąg arytmetyczny o trzecim wyrazie równym 5, to obwód tego trójkąta wynosi:

 27. 27. Stosunek długości promienia okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny do długości promienia okręgu opisanego na tym trójkącie wynosi:

 28. 28. Dany jest odcinek o końcach A=(5,9) i B=(5,1). Symetralna odcinka ma równanie:

 29. 29. Dany jest okrąg o środku w punkcie S=(0,-3) i promieniu r=4 oraz okrąg o równaniu (x+4)2+(y-3)2=25. Okręgi te:

 30. 30. Prosta o równaniu 2x-y-4=0 wraz z osiami współrzędnych wyznacza trójkąt o polu równym:

 31. 31. Dana jest prosta o równaniu ogólnym 2x-y-4=0. Prosta równoległa do niej ma współczynnik kierunkowy równy:

 32. 32. Przekątna sześcianu ma długość √3. Objętość bryły wynosi:

 33. 33. Jeżeli promień kuli zwiększymy o 10%, to jej pole powierzchni zwiększy się o:

 34. 34. Dany jest walec i stożek o jednakowych promieniach podstawy i wysokościach. Stosunek objętości walca do objętości stożka wynosi:

 35. 35. W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym krawędź podstawy ma długość 4, a krawędź boczna tworzy z płaszczyzną podstawy kąt 60°. Wysokość tego ostrosłupa wynosi:

 36. 36. Rzucamy dwa razy sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo otrzymania takiej pary oczek, że ich suma wynosi 7, wynosi:

 37. 37. A i B są takimi zdarzeniami losowymi, że A⊂B, P(A)=0,4 i P(B)=0,6. Wówczas P(A∪B) jest równe:

 38. 38. Ile jest pięciocyfrowych liczb palindromowych?

 39. 39. Dany jest zbiór danych: 1,2,2,1,5,2,6,1,3,3,4,5. Wówczas:

Załóż konto i dodaj ogłoszenie
Partner merytoryczny
akwadrat
Najpopularniejsze artykuły
Dlaczego (i co) warto czytać po angielsku?

Mówi się, że czytanie jest dobre na wszystko. Czytanie książek pobudza wyobraźnię, poszerza horyzonty, uczy o świecie i innych kulturach lub konkretnych dziedzinach nauki. Jest ono nieodłącznym elementem naszego życia. Czytanie gazet i czasopism pozwala nam na zapoznanie się z aktualnymi wieściami ze świata bądź interesującymi nas tematami. Z różnymi tekstami pisanymi spotykamy się na co dzień – w domu, podczas spaceru, podróży, w pracy… słowem – wszędzie.

Asertywne techniki rozmów z rodzicami - niezbędnik nauczyciela języka angielskiego

W pracy lektora języka angielskiego oprócz świetnego przygotowania do zajęć oraz umiejętności współpracy z uczniami, ważne jest również budowanie harmonijnych relacji na linii nauczyciel - rodzice. Sytuacje w szkole bywają różne, a spojrzenie na tę samą sytuację okiem rodzica i nauczyciela nie zawsze jest zgodne. Warto wtedy postawić na rozmowę - taką, której celem będzie porozumienie. Nie zawsze jest to łatwe - w grę wchodzą emocje obu stron oraz nie zawsze trafnie sformułowane myśli. Na szczęście umiejętności komunikacyjne można rozwijać, do czego gorąco zachęcamy! W tym artykule przedstawimy kilka technik, które przydadzą się szczególnie w sytuacjach kryzysowych.

Czy teatr jest atrakcyjny dla młodzieży? - rozprawka z angielskiego

Rozprawka na maturze z języka angielskiego? Dasz radę!

Więcej wpisów