Test wiedzy z matematyki

Sprawdź swój poziom z matematyki wykonując test diagnostyczny. Test składa się z 40 pytań zawierających zadania matematyczne na różnym poziomie trudności.

 1. 1. Suma zbioru liczb naturalnych ze zbiorem liczb wymiernych to:

 2. 2. Dane są zbiory A=(-8,5) i B=⟨-8,5). Zbiór C=B\A:

 3. 3. Wyrażenie 331+332 można zapisać jako:

 4. 4. Wyrażenie 4log254+2log52 przyjmuje wartość:

 5. 5. Jeden bok prostokąta zwiększamy o 10%, drugi zmniejszamy o 10%. Jego pole:

 6. 6. Równanie x3-x2-x+1=0:

 7. 7. Wyrażenie 1/x:x/x-4 jest określone dla każdego x należącego do zbioru:

 8. 8. Funkcja f(x)=x2-1/x+1:

 9. 9. Równanie x2-m=0 nie ma rozwiązania dla:

 10. 10. Równanie x2-4/x-2=x:

 11. 11. Zbiorem rozwiązań nierówności x2-2x+3>0 jest:

 12. 12. Liczba 5 nie jest rozwiązaniem równania:

 13. 13. Dziedziną funkcji f(x)=1/x2+9 jest zbiór:

 14. 14. Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie dwucyfrowej cyfrę jedności tej liczby. Ile miejsc zerowych ma ta funkcja?

 15. 15. Prosta prostopadła do prostej 3x-2y-2=0 jest określona równaniem:

 16. 16. Z podanych ciągów ciągiem geometrycznym jest:

 17. 17. W ciągu arytmetycznym wyraz trzeci jest równy 2, zaś wyraz siódmy jest równy -12. Wtedy wyraz jedenasty ma wartość:

 18. 18. Suma pięćdziesięciu kolejnych wyrazów ciągu geometrycznego wynosi 0. Z tego wynika, że:

 19. 19. Liczby x, 7, 2x-1 w podanej kolejności tworzą ciąg arytmetyczny. Wynika stąd, że:

 20. 20. Przekątne rombu mają długość 10 i 24, zaś α jest połową kąta ostrego tej figury. Wówczas:

 21. 21. Niech α∈(0°;90°), zaś sinα=cos37°. Wówczas:

 22. 22. W trójkącie prostokątnym suma kwadratów sinusów kątów ostrych jest równa:

 23. 23. Kąt α jest kątem ostrym i 4sinα=2. Wówczas:

 24. 24. Długość boku sześciokąta foremnego ABCDEF wynosi 2 cm. Z tego wynika, że wysokość trójkąta AEC ma długość:

 25. 25. Jeden z kątów przyległych jest dwa razy większy od drugiego. Oznacza to, że większy z kątów ma miarę:

 26. 26. Jeżeli długości boków trójkąta prostokątnego tworzą rosnący ciąg arytmetyczny o trzecim wyrazie równym 5, to obwód tego trójkąta wynosi:

 27. 27. Stosunek długości promienia okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny do długości promienia okręgu opisanego na tym trójkącie wynosi:

 28. 28. Dany jest odcinek o końcach A=(5,9) i B=(5,1). Symetralna odcinka ma równanie:

 29. 29. Dany jest okrąg o środku w punkcie S=(0,-3) i promieniu r=4 oraz okrąg o równaniu (x+4)2+(y-3)2=25. Okręgi te:

 30. 30. Prosta o równaniu 2x-y-4=0 wraz z osiami współrzędnych wyznacza trójkąt o polu równym:

 31. 31. Dana jest prosta o równaniu ogólnym 2x-y-4=0. Prosta równoległa do niej ma współczynnik kierunkowy równy:

 32. 32. Przekątna sześcianu ma długość √3. Objętość bryły wynosi:

 33. 33. Jeżeli promień kuli zwiększymy o 10%, to jej pole powierzchni zwiększy się o:

 34. 34. Dany jest walec i stożek o jednakowych promieniach podstawy i wysokościach. Stosunek objętości walca do objętości stożka wynosi:

 35. 35. W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym krawędź podstawy ma długość 4, a krawędź boczna tworzy z płaszczyzną podstawy kąt 60°. Wysokość tego ostrosłupa wynosi:

 36. 36. Rzucamy dwa razy sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo otrzymania takiej pary oczek, że ich suma wynosi 7, wynosi:

 37. 37. A i B są takimi zdarzeniami losowymi, że A⊂B, P(A)=0,4 i P(B)=0,6. Wówczas P(A∪B) jest równe:

 38. 38. Ile jest pięciocyfrowych liczb palindromowych?

 39. 39. Dany jest zbiór danych: 1,2,2,1,5,2,6,1,3,3,4,5. Wówczas:

Załóż konto i dodaj ogłoszenie
Partner merytoryczny
akwadrat
Najpopularniejsze artykuły
Jak założyć szkołę językową krok po kroku?

Znajomość języków obcych stała się obecnie nie tyle dodatkową kwalifikacją, która podnosi wartość kandydata na rynku pracy, a niemal obowiązkiem. To oczywiście nie jedyny powód, dla którego uczą się ich i dzieci, i dorośli. Podróże, możliwość poznawania świata, hobby… można długo wymieniać. Pewne jest jedno: mimo że rynek nauki języków obcych jest nasycony, nadal – przy dobrym pomyśle na biznes – możesz znaleźć na nim swoją niszę. Jak to zrobić? Oto, co musisz wiedzieć, jeśli chcesz założyć szkołę językową.

Niezbędnik maturzysty 2018 - język angielski

Zestaw maturalny z języka angielskiego przygotowany w ramach akcji "Udana matura 2018".

Terminy egzaminów IELTS 2018 w Polsce

Zapraszamy do sprawdzania harmonogramu testów IELTS na 2018 rok. Artykuł będzie na bieżąco uaktualniany wraz z podaniem terminów na drugą połowę roku.

Więcej wpisów