Regulamin
dotyczący realizacji Usługi Odpłatnego Wyróżniania Ogłoszeń
z dnia 02.02.2023

 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji przez Administratora usługi odpłatnego wyróżniania ogłoszeń, zwanej dalej UOWO, w serwisie e-korepetycje.net, w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie serwisu e-korepetycje.net.
 2. Użytkownik korzystający z UOWO określa czas wyróżnienia, który odpowiednio może wynieść 1, 2, 3, 6 lub 12 miesięcy kalendarzowych.
 3. Serwis posługuje się nazewnictwem "punkty wyróżnienia" lub odpowiednio "punkty", przy czym 1 dzień wyróżnienia z każdego zamówienia UOWO jest zamieniany na 1 punkt wyróżnienia. Informację o pozostałej liczbie punktów ogłoszeń konkurencyjnych Użytkownik może sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto i wejściu na listę ogłoszeń z przedmiotu zgodnego z jego przedmiotem nauczania.
 4. Każdego dnia liczba punktów wyróżnienia ogłoszenia ulega zmniejszeniu o 1 punkt.
 5. Ogłoszenia Użytkownika, który skorzystał z UOWO, pojawiają się na liście ogłoszeń i w wynikach wyszukiwania wyżej od ogłoszeń zwykłych, przy czym na najwyższych pozycjach pojawiają się ogłoszenia z największą liczbą punktów wyróżnienia. W przypadku kilku ogłoszeń z tą samą liczbą punktów, na ich kolejność ma wpływ data ostatniego logowania Użytkownika – wyższą pozycję zajmie wyróżnione ogłoszenie tego Użytkownika, którego data ostatniego logowania jest najnowsza. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z opcji sortowania wyników (po dacie aktualizacji, cenie lub ocenie), w pierwszej kolejności wyświetlą się wszystkie ogłoszenia wyróżnione z uwzględnieniem wybranego warunku sortowania, w drugiej kolejności natomiast wyświetlą się posortowane ogłoszenia zwykłe, których Użytkownicy nie skorzystali z UOWO.
 6. Opłaty w związku ze skorzystaniem przez Użytkownika UOWO przedstawione zostały w poniższej tabeli:

  Czas wyróżnieniaCena brutto (w tym 23% VAT)
  1 miesiąc8 zł
  2 miesiące15 zł
  3 miesiące22 zł
  6 miesięcy40 zł
  12 miesięcy78 zł

 7. Opłaty, o których mowa w pkt. 6, mogą ulec obniżeniu na czas promocji, której zasady będzie regulował osobny Regulamin Promocji. W każdym przypadku Administrator będzie informował o obniżeniu ceny usługi UOWO poprzez uwidocznienie aktualnej ceny i najniższej ceny danej usługi UOWO, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
 8. Opłaty, o których mowa w pkt. 6, mogą ulec obniżeniu na czas promocji, której zasady będzie regulował osobny Regulamin Promocji.
 9. Administrator gwarantuje, że UOWO będzie realizowana przez okres, o którym mowa w pkt 2, licząc każdorazowo od dnia jej wykupienia (okres gwarantowany).
 10. Użytkownik może złożyć jednorazowo lub wielokrotnie kilka zamówień UOWO dążąc do tego, aby jego ogłoszenie wyświetlało się na listach ogłoszeń i w wynikach wyszukiwania, o których mowa w pkt 5, na odpowiednio wysokich pozycjach. Wielokrotne wykupienie UOWO wpływa na sumowanie się liczby punktów wyróżnienia mających znaczenie dla ustalenia pozycji ogłoszenia, natomiast nie wydłuża gwarantowanego okresu realizowania usługi, o którym mowa w pkt 2. Administrator zastrzega sobie prawo do utrzymania ogłoszenia na liście wyróżnionych, pomimo upłynięcia okresu gwarantowanego, najpóźniej do dnia całkowitego wyzerowania liczby punktów.
 11. Administrator może zaprzestać realizacji usługi po upływie okresu gwarantowanego. W takiej sytuacji Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot wynagrodzenia uregulowanego na rzecz Administratora za okres dłuższy niż okres gwarantowany. Wynagrodzenie uregulowane w powyższym zakresie przez Użytkownika uznaje się za uiszczone w związku z tym, iż jego ogłoszenie znajdowało się na odpowiednio wysokiej pozycji w porównaniu z ogłoszeniami innych Użytkowników, którzy również wykupili UOWO. Administrator poinformuje Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej o zaprzestaniu realizacji UOWO oraz o przyczynach powyższego, co skutkowało będzie wygaśnięciem umowy dotyczącej UOWO.
 12. Umowa dotycząca UOWO może zostać rozwiązana na zasadach przewidzianych w Regulaminie e-korepetycje.net.
 13. W przypadku wielokrotnego wykupywania UOWO przez Użytkownika, każdorazowo w odniesieniu do wykupywanej w danym dniu usługi Użytkownik jest związany Regulaminem UOWO oraz Regulaminem serwisu e-korepetycje.net. w brzmieniu obowiązującym każdorazowo w dniu wykupienia UOWO.
 14. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu serwisu e-korepetycje.net, a w kwestiach w nim nieuregulowanych postanowienia kodeksu cywilnego.

 1. Regulamin realizacji Usługi Odpłatnego Wyróżniania Ogłoszeń - wersja PDF
 2. Poprzednia wersja Regulaminu realizacji Usługi Odpłatnego Wyróżniania Ogłoszeń