Regulamin
dotyczący realizacji Usługi Odpłatnego Wyróżniania Ogłoszeń
z dnia 14.11.2023

 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji przez Administratora usługi odpłatnego wyróżniania ogłoszeń, zwanej dalej UOWO, w serwisie e-korepetycje.net, w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie serwisu e-korepetycje.net.
 2. Użytkownik korzystający z UOWO określa czas wyróżnienia, który odpowiednio może wynieść 1, 2, 3, 6 lub 12 miesięcy kalendarzowych.
 3. Serwis posługuje się nazewnictwem "punkty wyróżnienia" lub odpowiednio "punkty", przy czym 1 dzień wyróżnienia z każdego zamówienia UOWO jest zamieniany na 1 punkt wyróżnienia. Informację o pozostałej liczbie punktów ogłoszeń konkurencyjnych Użytkownik może sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto i wejściu na listę ogłoszeń z przedmiotu zgodnego z jego przedmiotem nauczania.
 4. Każdego dnia liczba punktów wyróżnienia ogłoszenia ulega zmniejszeniu o 1 punkt.
 5. Ogłoszenia Użytkownika, który skorzystał z UOWO, pojawiają się na liście ogłoszeń i w wynikach wyszukiwania wyżej od ogłoszeń zwykłych, przy czym na najwyższych pozycjach pojawiają się ogłoszenia z największą liczbą punktów wyróżnienia. W przypadku kilku ogłoszeń z tą samą liczbą punktów, na ich kolejność ma wpływ data ostatniego logowania Użytkownika – wyższą pozycję zajmie wyróżnione ogłoszenie tego Użytkownika, którego data ostatniego logowania jest najnowsza. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z opcji sortowania wyników (po dacie aktualizacji, cenie lub ocenie), w pierwszej kolejności wyświetlą się wszystkie ogłoszenia wyróżnione z uwzględnieniem wybranego warunku sortowania, w drugiej kolejności natomiast wyświetlą się posortowane ogłoszenia zwykłe, których Użytkownicy nie skorzystali z UOWO.
 6. Opłaty w związku ze skorzystaniem przez Użytkownika z UOWO są zależne od liczby lokalizacji stacjonarnych przypisanych do konta lub ogłoszenia, przy czym:
  1. Opłaty bazowe obowiązują w odniesieniu do ogłoszeń powiązanych z maksymalnie 5 lokalizacjami stacjonarnymi i prezentują się jak poniżej:

   Czas wyróżnieniaCena brutto (w tym 23% VAT)
   1 miesiąc8 zł
   2 miesiące15 zł
   3 miesiące22 zł
   6 miesięcy40 zł
   12 miesięcy78 zł

  2. W przypadku zwiększenia liczby lokalizacji stacjonarnych powyżej 5, opłaty za wyróżnienie ustalane będą na podstawie poniższego wzoru:

   OZL = OB x[1+(0,2xLLP)],

   gdzie:
   OB – opłata bazowa;
   OZL – opłata za zwiększenie liczby lokalizacji stacjonarnych powyżej 5;
   LLP – liczba zwiększonych lokalizacji ponad 5.
   Przykładowy cennik wyróżnień ogłoszenia w odniesieniu do każdego dodatkowo dodanego obszaru działania (począwszy od 6. lokalizacji stacjonarnej) znajduje się poniżej:

   Cena brutto (w tym 23% VAT) w zależności od liczby posiadanych lokalizacji działania
   Czas wyróżnienia Do 5 lokalizacji (cennik bazowy) 6 lokalizacji (cennik bazowy *1,2) 7 lokalizacji (cennik bazowy *1,4) 8 lokalizacji (cennik bazowy *1,6) 9 lokalizacji (cennik bazowy *1,8) 10 lokalizacji (cennik bazowy *2,0)
   1 miesiąc8,00 zł9,60 zł11,20 zł12,80 zł14,40 zł16,00 zł
   2 miesiące15,00 zł18,00 zł21,00 zł24,00 zł27,00 zł30,00 zł
   3 miesiące22,00 zł26,40 zł30,80 zł35,20 zł39,60 zł44,00 zł
   6 miesięcy40,00 zł48,00 zł56,00 zł64,00 zł72,00 zł80,00 zł
   12 miesięcy78,0 zł93,60 zł109,20 zł124,80 zł140,40 zł156,00 zł

   W przypadku zwiększenia liczby lokalizacji stacjonarnych ponad 5 nie obowiązują opłaty bazowe, o których mowa w ppkt a).
 7. W przypadku zmiany liczby lokalizacji stacjonarnych poza standardowym limitem 5 obszarów Użytkownik zobowiązany jest do skontaktowania się z Administratorem w celu włączenia odpowiednich parametrów na koncie z zastrzeżeniem, że:
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia stosownych zmian na koncie (zwiększenia lub zmniejszenia liczby lokalizacji stacjonarnej w zakresie poza standardowym limitem 5 obszarów) w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania stosownego zgłoszenia w tej sprawie;
  2. Użytkownikowi przysługuje możliwość rozszerzenia lub zmniejszenia liczby lokalizacji stacjonarnej w zakresie poza standardowym limitem 5 obszarów nie częściej niż raz na 3 miesiące;
  3. Użytkownik, który przed rozszerzaniem liczby lokalizacji posiadał aktywne punkty (w związku z wykupieniem UOWO) przyjmuje do wiadomości, iż każdorazowo, po rozszerzeniu liczby lokalizacji, dotychczas zgromadzone punkty przeliczone zostaną na nowo, zgodnie z poniższym wzorem:

   NLP = [DLP x DLL]: NLL

   gdzie:
   NLP – nowa liczba punktów;
   DLP – dotychczasowa liczba punktów;
   DLL – dotychczasowa liczba o lokalizacji;
   NLL – nowa liczba lokalizacji.
   (Przykładowo, jeśli Użytkownik, posiadający UOWO na 5 lokalizacji stacjonarnych i przypisanych do nich 1000 punktów, rozszerza liczbę lokalizacji do 8, po rozszerzeniu liczby lokalizacji stacjonarnych do 8, przypisanych do nich zostanie 625 punktów, na podstawie wzoru: NLP=[1000 × 5]: 8).
  4. Użytkownik, który przed rozszerzaniem liczby lokalizacji wykupił UOWO, której czas realizacji jeszcze nie upłynął, przyjmuje do wiadomości, iż każdorazowo, po rozszerzeniu liczby lokalizacji, czas realizacji dotychczas wykupionego UOWO, który jeszcze nie upłynął, przeliczony zostanie na nowo zgodnie z poniższym wzorem:

   NCR = [DCW x DLL]: NLL

   gdzie:
   NCR – nowy czas realizacji UOWO po rozszerzeniu lokalizacji, wyliczony w dniach;
   CRW – wskazany w dniach czas realizacji wcześniej wykupionego UOWO (w dniu rozszerzenia lokalizacji), który jeszcze nie upłynął,
   DLL – dotychczasowa liczba o lokalizacji;
   NLL – nowa liczba lokalizacji.
   (Przykładowo, jeśli Użytkownik, posiadający UOWO na 5 lokalizacji stacjonarnych, co do których miał wykupioną UOWO, która w dniu rozszerzenia liczby lokalizacji powinna być realizowana przez 365 dni, rozszerza liczbę lokalizacji do 8, UOWO po rozszerzeniu liczby lokalizacji stacjonarnych do 8, będzie realizowana przez 228 dni, przy czym powyższy okres obliczony został na podstawie wzoru: NCR=[365 × 5]: 8).
  5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku zmniejszenia liczby lokalizacji stacjonarnych
   1. nie przysługuje mu roszczenie o zwrot uregulowanych opłat w żadnej części;
   2. zgromadzona liczba punktów nie jest przeliczana na nowo.
  6. Po upływie ustalonego między Stronami okresu zwiększenia liczby lokalizacji stacjonarnych ponad 5 bądź w przypadku wygaśnięcia usługi wyróżnienia ogłoszenia, Administrator przywróci domyślny limit 5 lokalizacji.
 8. W uzasadnionych przypadkach (wynikających m.in. ze stażu i aktywności Użytkownika w serwisie, a także ze wzorowego przebiegu współpracy, przejawiającego się brakiem naruszeń regulaminu szczególnie w ostatnich 12 miesiącach) Administrator dopuszcza możliwość indywidualnego ustalania opłat za UOWO z poszczególnymi Użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 9. Opłaty, o których mowa w pkt. 6, mogą ulec obniżeniu na czas promocji, której zasady będzie regulował osobny Regulamin Promocji. W każdym przypadku Administrator będzie informował o obniżeniu ceny usługi UOWO poprzez uwidocznienie aktualnej ceny i najniższej ceny danej usługi UOWO, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
 10. Opłaty, o których mowa w pkt. 6, mogą ulec obniżeniu na czas promocji, której zasady będzie regulował osobny Regulamin Promocji.
 11. Administrator gwarantuje, że UOWO będzie realizowana przez okres, o którym mowa w pkt 2, licząc każdorazowo od dnia jej wykupienia (okres gwarantowany).
 12. Użytkownik może złożyć jednorazowo lub wielokrotnie kilka zamówień UOWO dążąc do tego, aby jego ogłoszenie wyświetlało się na listach ogłoszeń i w wynikach wyszukiwania, o których mowa w pkt 5, na odpowiednio wysokich pozycjach. Wielokrotne wykupienie UOWO wpływa na sumowanie się liczby punktów wyróżnienia mających znaczenie dla ustalenia pozycji ogłoszenia, natomiast nie wydłuża gwarantowanego okresu realizowania usługi, o którym mowa w pkt 2. Administrator zastrzega sobie prawo do utrzymania ogłoszenia na liście wyróżnionych, pomimo upłynięcia okresu gwarantowanego, najpóźniej do dnia całkowitego wyzerowania liczby punktów.
 13. Administrator może zaprzestać realizacji usługi po upływie okresu gwarantowanego. W takiej sytuacji Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot wynagrodzenia uregulowanego na rzecz Administratora za okres dłuższy niż okres gwarantowany. Wynagrodzenie uregulowane w powyższym zakresie przez Użytkownika uznaje się za uiszczone w związku z tym, iż jego ogłoszenie znajdowało się na odpowiednio wysokiej pozycji w porównaniu z ogłoszeniami innych Użytkowników, którzy również wykupili UOWO. Administrator poinformuje Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej o zaprzestaniu realizacji UOWO oraz o przyczynach powyższego, co skutkowało będzie wygaśnięciem umowy dotyczącej UOWO.
 14. Umowa dotycząca UOWO może zostać rozwiązana na zasadach przewidzianych w Regulaminie e-korepetycje.net.
 15. W przypadku wielokrotnego wykupywania UOWO przez Użytkownika, każdorazowo w odniesieniu do wykupywanej w danym dniu usługi Użytkownik jest związany Regulaminem UOWO oraz Regulaminem serwisu e-korepetycje.net. w brzmieniu obowiązującym każdorazowo w dniu wykupienia UOWO.
 16. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu serwisu e-korepetycje.net, a w kwestiach w nim nieuregulowanych postanowienia kodeksu cywilnego.

 1. Regulamin realizacji Usługi Odpłatnego Wyróżniania Ogłoszeń - wersja PDF
 2. Poprzednia wersja Regulaminu realizacji Usługi Odpłatnego Wyróżniania Ogłoszeń