Regulamin
dotyczący realizacji Usługi Odpłatnego Wyróżniania Ogłoszeń
z dnia 18.12.2019

 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji przez Administratora usługi odpłatnego wyróżniania ogłoszeń, zwanej dalej UOWO, w serwisie e-korepetycje.net, w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie serwisu e-korepetycje.net.
 2. Użytkownik korzystający z UOWO określa czas wyróżnienia, który odpowiednio może wynieść 1, 2, 3, 6, 12, 24 lub 36 miesięcy kalendarzowych.
 3. Ogłoszenia Użytkownika, który skorzystał z UOWO, pojawiają się na liście ogłoszeń i w wynikach wyszukiwania wyżej od ogłoszeń zwykłych, przy czym na najwyższych pozycjach pojawiają się ogłoszenia tych Użytkowników, którzy wykupili UOWO na najdłuższy okres. Jeżeli kilku Użytkowników wykupiło UOWO na ten sam okres w tym samym dniu, na kolejność ich wyświetlania ma wpływ data ostatniego logowania. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z opcji sortowania wyników (po dacie aktualizacji, cenie lub ocenie), w pierwszej kolejności wyświetlą się wszystkie ogłoszenia wyróżnione z uwzględnieniem wybranego warunku sortowania, w drugiej kolejności natomiast wyświetlą się posortowane ogłoszenia zwykłe, których Użytkownicy nie skorzystali z UOWO.
 4. Opłaty w związku ze skorzystaniem przez Użytkownika UOWO przedstawione zostały w poniższej tabeli:

  Czas wyróżnieniaCena brutto
  1 miesiąc8 zł
  2 miesiące15 zł
  3 miesiące22 zł
  6 miesięcy40 zł
  12 miesięcy78 zł
  24 miesiące156 zł
  36 miesięcy234 zł

 5. Opłaty, o których mowa w pkt. 4, mogą ulec obniżeniu na czas promocji, której zasady będzie regulował osobny Regulamin Promocji.
 6. Każdego dnia okres wyróżnienia ogłoszenia ulega zmniejszeniu o 1 dzień.
 7. Administrator gwarantuje, że UOWO będzie realizowana przez okres, o którym mowa w pkt 6 (1, 2, 3, 6, 12, 24 lub 36 miesięcy), licząc każdorazowo od dnia jej wykupienia (okres gwarantowany).
 8. Użytkownik może złożyć kilka osobnych zamówień UOWO, dążąc do tego, aby jego ogłoszenie wyświetlało się na listach ogłoszeń i w wynikach wyszukiwania, o których mowa w pkt. 3, na odpowiednio wysokich pozycjach. Wielokrotne wykupienie UOWO nie wydłuża gwarantowanego okresu realizowania usługi, jednakże Administrator dołoży wszelkich starań, aby UOWO realizować przez okres odpowiadający sumie okresów, na które usługa ta została wykupiona.
 9. Z ważnych przyczyn losowych lub innych krytycznych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu wykupywania przez Użytkownika UOWO, Administrator może zaprzestać realizacji usługi po upływie okresu gwarantowanego. W takiej sytuacji Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot wynagrodzenia uregulowanego na rzecz Administratora za okres dłuższy niż okres gwarantowany. Wynagrodzenie uregulowane w powyższym zakresie przez Użytkownika uznaje się za uiszczone w związku z tym, iż jego ogłoszenie znajdowało się na odpowiednio wysokiej pozycji w porównaniu z ogłoszeniami innych Użytkowników, którzy również wykupili UOWO. Administrator poinformuje Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej o zaprzestaniu realizacji UOWO oraz o przyczynach powyższego, co skutkowało będzie wygaśnięciem umowy dotyczącej UOWO.
 10. Umowa dotycząca UOWO może zostać rozwiązana na zasadach przewidzianych w Regulaminie e-korepetycje.net.
 11. W przypadku wielokrotnego wykupywania UOWO przez Użytkownika, każdorazowo w odniesieniu do wykupywanej w danym dniu usługi Użytkownik jest związany Regulaminem UOWO oraz Regulaminem serwisu e-korepetycje.net. w brzmieniu obowiązującym każdorazowo w dniu wykupienia UOWO.
 12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu serwisu e-korepetycje.net, a w kwestiach w nim nieuregulowanych postanowienia kodeksu cywilnego.

 1. Regulamin realizacji Usługi Odpłatnego Wyróżniania Ogłoszeń - wersja PDF