INFORMACJE DLA KONSUMENTA PRZY ZAWIERANIU UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz.827) dotyczące Ogłoszeniodawcy będącym konsumentem w rozumieniu przepisu art. 22 1 k.c.

§1. Świadczenie

 1. Przedmiotem świadczenia jest nieodpłatna rejestracja w serwisie e-korepetycje.net, możliwość nieodpłatnego korzystania z w/w serwisu na zasadach opisanych w Regulaminie serwisu www.e-korepetycje.net oraz Regulaminie UOWO – w odniesieniu do usługi odpłatnego wyróżniania ogłoszeń, zwanych łącznie Regulaminami, a ponadto, jeśli Ogłoszeniodawca wyrazi taką wolę skorzystanie przez niego z odpłatnych usług, polegających na:
  1. wyróżnieniu ogłoszenia - wyróżnione ogłoszenia pojawiają się na liście ogłoszeń i wynikach wyszukiwania wyżej od ogłoszeń zwykłych;
  2. założeniu subdomeny w domenie e-korepetycje.net - w nazwie subdomeny znajduje się login ogłoszeniodawcy;
  3. świadczeniu na jego rzecz z usług mailowych powiadomień o ogłoszeniach dodawanych w dziale "szukam nauczyciela";
  4. udostepnienie na jego rzecz statystyk odwiedzin jego ogłoszeń.
 2. Po rejestracji przez Ogłoszeniodawcę w serwisie www.e-korepetycje.net, Ogłoszeniodawca jest uprawniony do korzystania z w/w serwisu na zasadach opisanych w Regulaminach.
 3. Realizacja usługi rozpocznie się po 14 dniach od dnia zaksięgowania wynagrodzenia, za wyjątkiem sytuacji, w których Ogłoszeniodawca złoży oświadczenie o żądaniu natychmiastowego rozpoczęcia realizacji usługi.
 4. Jeżeli Ogłoszeniodawca złoży oświadczenie o żądaniu natychmiastowego rozpoczęcia realizacji zamówionej odpłatnej usługi wymienionej w ust. 1 przed upływem terminu od odstąpienia od umowy, jeśli skorzysta z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy, zobligowany on będzie do uregulowania na rzecz Właściciela Serwisu wynagrodzenia za usługę zrealizowaną do chwili złożenia przez niego powyższego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem zapisów pkt. 9 Regulaminu UOWO w odniesieniu do usługi wyróżnienia ogłoszenia.

§2. Kontakt

 1. Właściciel Serwisu będzie się kontaktować z Ogłoszeniodawcą w wybranych przez niego formach kontaktu:
  1. telefonicznie na wskazany przez Ogłoszeniodawcę numer telefonu,
  2. drogą elektroniczną na wskazany przez Ogłoszeniodawcę adres e-mail.
 2. Ogłoszeniodawca może kontaktować się z Właścicielem Serwisu poprzez dowolnie wybrane formy kontaktu.
 3. Dane Właściciela Serwisu: INFEO Marcin Marek Gryszko; ul. Królewny Śnieżki 18, 10-696 Olsztyn; NIP 739-315-00-70; REGON 280093208; e-mail: admin@e-korepetycje.net; tel. 513 640 633 - opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora.

§3. Wynagrodzenie

 1. Rejestracja w serwisie www.e-korepetycje.net oraz korzystanie z w/w serwisu są nieodpłatne.
 2. Ogłoszeniodawca zarejestrowany w serwisie www.e-korepetycje.net może skorzystać z odpłatnych usług, wskazanych w § 1 ust. 1, których cena brutto uzależniona jest od rodzaju wykupionej odpłatnej usługi dodatkowej. Wynagrodzenie brutto za poszczególne odpłatne usługi wyróżnienia ogłoszenia zawarty jest w Regulaminie UOWO. Natomiast cennik pozostałych usług stanowi załącznik do Regulaminu serwisu.
 3. Opłaty, o których mowa w pkt. 2, mogą ulec obniżeniu na czas promocji, której zasady będzie regulował osobny Regulamin Promocji. W każdym przypadku Administrator będzie informował o obniżeniu ceny usługi poprzez uwidocznienie aktualnej ceny i najniższej ceny danej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
 4. Wynagrodzenie za odpłatne usługi, o których mowa w § 1 ust. 1, płatne jest w momencie złożenia przez Ogłoszeniodawcę oświadczenia woli, iż z wybranej odpłatnej usługi chce skorzystać, tj. w momencie kliknięcia ikony „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 5. Płatność wynagrodzenia następuje za pośrednictwem serwisu:
  1. www.PayU.pl

§4. Umowa

 1. Umowa nieodpłatnej rejestracji w serwisie www.e-korepetycje.net i nieodpłatnego z niego korzystania została zawarta na czas nieokreślony. W tym wypadku umowa ulega rozwiązaniu na warunkach określonych w Regulaminie serwisu e-korepetycje.net.
 2. Umowa o odpłatne świadczenie dodatkowej usługi, opisanej w § 1 ust. 1:
  1. pkt a) zawarta została na czas określony 1, 2, 3, 6 lub 12 miesięcy w zależności od wybranej przez Ogłoszeniodawcę opcji ww. odpłatnej usługi dodatkowej. Przypadki skrócenia okresu obowiązywania umowy określone zostały w Regulaminie UOWO (punkt 7 ppkt d, 10, 11,12, 13).
  2. pkt b) zawarta została na czas określony 12 miesięcy i może zostać rozwiązania na warunkach określonych w Regulaminie serwisu e-korepetycje.net.
  3. pkt c) i d) zawarte zostały na czas nieokreślony i mogą zostać rozwiązane na warunkach określonych w Regulaminie serwisu e-korepetycje.net.
 3. Właściciel Serwisu zobowiązany jest umożliwić Ogłoszeniodawcy rejestrację w serwisie www.e-korepetycje.net i korzystanie z w/w serwisu na zasadach określonych w Regulaminie serwisu e-korepetycje.net, a ponadto realizować na jego rzecz odpłatne usługi dodatkowe, opisane w § 1 ust. 1 w przypadku wykupienia danej usługi dodatkowej przez Ogłoszeniodawcę w sposób staranny i należyty w czasie, na który umowa została zawarta i na zasadach określonych w Regulaminach.
 4. Problemy w funkcjonowaniu serwisu mogą być zgłaszane w postaci reklamacji za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w serwisie www.e-korepetycje.net lub numeru telefonu dostępnego w niniejszym dokumencie.
 5. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w możliwie najkrótszym czasie. W wyjątkowych przypadkach rozpatrzenie reklamacji może zająć do 14 dni.

§5. Odstąpienie od umowy

Niniejsze postanowienia mają zastosowanie wyłącznie do Ogłoszeniodawców będących konsumentami w rozumieniu przepisu art. 22 1 k.c. z wyłączeniem konsumentów, którzy wyrazili chęć natychmiastowej realizacji usług.

 1. Ogłoszeniodawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od:
  1. zawarcia umowy nieodpłatnej rejestracji w serwisie www e-korepetycje.net. Terminem zawarcia umowy nieodpłatnej rejestracji w serwisie e-korepetycje.net jest dzień rejestracji Ogłoszeniodawcy w w/w serwisie;
  2. zawarcia umowy dodatkowej odpłatnej usługi, wymienionej w § 1. Termin zawarcia umowy dodatkowej odpłatnej usługi liczony jest od dnia uregulowania przez Ogłoszeniodawcę wynagrodzenia za odpłatną usługę. Dniem uregulowania przez Ogłoszeniodawcę wynagrodzenia za odpłatną usługę jest dzień zaksięgowania przelanego przez Ogłoszeniodawcę wynagrodzenia.
 2. Zgodnie z ust. 1, Ogłoszeniodawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do poinformowania Właściciela Serwisu o powyższym w drodze oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). W tym celu Ogłoszeniodawca może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszej informacji. Termin 14 dni na odstąpienie od umowy uznaje się za dochowany, jeśli przed jego upływem Ogłoszeniodawca nada w placówce pocztowej lub wyśle za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do przesłania potwierdzenia przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu od umowy po jej otrzymaniu na adres email Ogłoszeniodawcy podany podczas rejestracji w Serwisie
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Właściciel Serwisu zwróci Ogłoszeniodawcy kwotę uregulowanego wynagrodzenia za usługę w ciągu 14 dni od dnia złożenia rezygnacji przelewem na rachunek bankowy Ogłoszeniodawcy, z zastrzeżeniem § 1 pkt. 4.

§6. Gwarancja i usługi posprzedażne

 1. Z uwagi na specyfikę odpłatnych usług dodatkowych, wymienionych w ust. 1, Właściciel Serwisu nie świadczy usług posprzedażnych.
 2. Właściciel serwisu udziela gwarancji, iż realizował on będzie odpłatne usługi dodatkowe, wymienione w ust. 1 w czasie odpowiadającym okresowi, na który wykupiono daną usługę. Jeżeli w okresie tym z uwagi niemożliwym będzie realizacja usługi z przyczyn natury technicznej, faktyczny czas jej realizacji zostanie odpowiednio wydłużony, jeśli Ogłoszeniodawca złoży za pośrednictwem poczty elektronicznej umotywowane i uzasadnione żądanie w powyższym zakresie.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Właściciel Serwisu informuje Ogłoszeniodawcę o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 1. ZAŁĄCZNIK Nr 1
 2. INFORMACJE DLA KONSUMENTA PRZY ZAWIERANIU UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ - wersja PDF
 3. Poprzednia wersja