Michal Daniel

Ostatnia aktywność:
wczoraj
 
 
Online
Lublin
Łęczna
Świdnik
Zamość
Warszawa
Siedlce
Radom
Płock

Michal Daniel

gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5,0/518 opinii
Dla użytkownika Michal Daniel

O mnie

Witam. Nazywam się Michał. Jestem absolwentem Technikum Elektronicznego na Wojciechowskiej oraz Politechniki Lubelskiej i Rzeszowskiej. Posiadam uprawnienia pedagogiczne od 10 lat. Prowadziłem szkolenia z ECDL CAD, Core, Start, e-Citizen w latach 2007-2013 z POKL. (ponad 1200 h). Jestem trenerem z zakresu urządzeń przeciwwybuchowych Explosion Safety Training (ATEX & CompEx). Pracowałem w:

- wielobranżowym biurze projektowym w branży elektrycznej i AKPiA przemysłu chemicznego;

- górnictwie w kopalni węgla kamiennego p/z;

- górnictwie otworowym w poszukiwaniu gazu łupkowego na wiertni on shore ;

oraz miałem równolegle własną działalność : epq(dot)enterpol(dot)plObecnie specjalizuję się w urządzeniach i instalacjach Ex i szkolę w tym zakresie po całym świecie.

Chętnie pomogę w nauce przedmiotów technicznych oraz zagadnieniach interdyscyplinarnych oraz przy wyborze uczelni a w przyszłości pracy by nie zmarnować sobie a przez to także innym życia. Po 10 latach doświadczenia zawodowego w szeroko pojętej branży automatycznej i elektrycznej postanowiłem wrócić do … nauczania (od lipca 2018). Moim największym wyzwaniem stały się osoby młode wkraczające w dorosłe życie i nieadekwatny system kształcenia do wymogów pracodawców. Pasjonuje się kognitywistyką i depresją. Dlatego poszukuję osób z min. 10 letnim doświadczeniem praktycznym z dziedziny: psychologii, socjologii, pedagogiki, filozofii, antropologii, neurobiologii, lingwistyki i sztucznej inteligencji by podjąć wyzwanie znalezienia rozwiązania problemu a nie tylko skutków i przyczyn coraz bardziej znaczącego problemu depresji. W życiu i w każdym obranym temacie kieruję się jakością wg zasad Deminga i Pareta. Natomiast w edukacji piękna zasadę Montesorii : pomóż mi zrobić to samodzielnie, co przekłada się na zasadę Pareto 20% teorii i 80% praktyki.Poziom nauczania od szkoły podstawowej, przez szkołę średnią do studiów w szczególności technicznych. Preferuje zajęcia u mnie w godz. 16 - 20 lub on line wg grafiku od poniedziałku-piątku (wybiórczo w soboty) w przyjaznej i bezstresowej atmosferze oraz indywidualne podejście i cierpliwość z nastawieniem na pozytywne wyniki oraz osiągnięcie sukcesu - zaliczenia.

Terminy i czas ograniczony pod koniec wakacji, semestru i roku szkolnego dlatego proszę o wcześniejsze ustalenie (z wyprzedzeniem). Lepsze wyniki otrzymuję się przez prace-naukę systematyczną niż odkładaną na ostatnią chwilę z dużą ilością materiału w krótkim okresie czasu (zabójczym STRESIE). Serdecznie zapraszam. :)UWAGI

Konkretne osoby kontaktujące się ze mną proszę o:- przedstawienie się (każdy lubi wiedzieć z kim rozmawia) oraz określenie jaka uczelnia/szkoła i specjalność (jest to pomocne)

- określenie czy korepetycje stacjonarne czy on line - jednorazowe czy cykliczne

- zostawienie do siebie kontaktu telefonicznego na wypadek odwołania zajęć

- określenie, którego ogłoszenia dotyczą korepetycje - jaki przedmiot

- określenie zakresu materiału lub poziomu

- subiektywna ocena swojej wiedzy w podanym zakresie

- wszelkie uwagi mile widziane ale przemyślane i konkrety :)

- po wysłaniu maila można skontaktować się przez Skype (wtedy szybciej go przeczytam) w przypadku zajęć on lineJeśli zależy Ci tylko na rozwiązaniu zadania lub innego problemu to wcześniej zeskanuj (zrób zdjęcie) czytelnie i wyślij na email: mdbielak@gmail.com z dokładnym opisem zagadnienia najlepiej w *.pdf. Zapoznam się z nim i odpiszę kiedy i za ile mogę zrobić i ewentualnie wytłumaczyć Ci przez Skypa lecz nie z dnia na dzień (pracuję i też mam swoje życie).Jeśli chcesz zagadnienia czysto teoretycznego lub wyjaśnienia ogólnych metod rozwiązywania pisz śmiało zawsze znajdę godzinkę na wyjaśnienie.Dane do korepetycji on line:Robimy zadania i inne problemy na tablicy:

idrooSKYPE: michaldanielbielak

EMAIL: mdbielak@gmail.comNależy przelać na konto:

ING BANK ŚLĄSKI 66 1050 1953 1000 0090 6061 0582

kwotę 50zł przed korepetycjami i potwierdzenie w pdf przesłać na mail/skype dzień wcześniej. Jest to wymóg konieczny zarezerwowania terminu i odbycia lekcji - podyktowane niepoważnym podejściem osób - studentów.Hello. My name is Michael. I am a graduate of the Technical Secondary School of Electronics at Wojciechowska Street and the Lublin and Rzeszów University of Technology. I have pedagogical qualifications for 10 years. I conducted trainings with ECDL CAD, Core, Start, e-Citizen in 2007-2013 with POKL. (over 1200 hours). I am a trainer in the field of explosion-proof devices Explosion Safety Training (ATEX & CompEx). I worked in:

- a multi-branch design office in the electrical and I&C industry of the chemical industry;

- mining in the hard coal mine p / z;

- borehole mining for shale gas on the on-shore drilling rig;

I currently specialize in Ex equipment and installations and I train in this field all over the world.

I will gladly help in learning technical subjects and interdisciplinary issues and in choosing a university and in the future work so as not to waste my life and thus also other lives. After 10 years of professional experience in the broadly understood automatic and electrical industry, I decided to return to … teaching (from July 2018). Young people entering adult life and an inadequate education system to the requirements of employers have become my biggest challenge. He is passionate about cognitive science and depression. That’s why I’m looking for people with min. 10 years of practical experience in the fields of psychology, sociology, pedagogy, philosophy, anthropology, neuroscience, linguistics and artificial intelligence to take the challenge of finding a solution to the problem, not just the effects and causes of the increasingly significant problem of depression. In my life and in every topic chosen I am guided by quality according to the principles of Deming and Paret. In education, on the other hand, the beautiful Montesoria principle: help me do it myself, which translates into the Pareto principle of 20% theory and 80% practice.The level of education from elementary school, through high school to technical studies in particular. He prefers classes at my office 16-20 or online according to the schedule from Monday to Friday (selectively on Saturdays) in a friendly and stress-free atmosphere as well as an individual approach and patience with a positive attitude and success - passing.

Dates and time are limited at the end of the holiday, semester and school year, so please arrange it in advance (in advance). Better results are obtained through systematic work than postponed at the last moment with a lot of material in a short period of time (deadly STRESS). I invite you cordially. :)COMMENTS

Specific people contacting me please:- introducing yourself (everyone likes to know who they are talking to) and determining which university / school and specialty (it is helpful)

- determining whether classroom or online tutoring - one-time or recurring

- leaving telephone contact in case of cancellation of classes

- identify which tutorials apply - which subject

- definition of material scope or level

- subjective assessment of your knowledge in the given scope

- any comments are welcome but well thought out and specifics :)

- after sending an email you can be contacted via Skype (then I will read it faster) for online classesIf you only want to solve a problem or another problem, then scan (take a photo) legibly and send to email: mdbielak@gmail.com with a detailed description of the issue preferably in * .pdf. I will get acquainted with him and write back when and for how much I can do and possibly explain to you through Skype but not overnight (I work and I also have my life).If you want a purely theoretical issue or explanation of general methods of solving, write boldly I will always find an hour to explain.Data for online tutoring:We do tasks and other problems on the board:

idrooSKYPE: michaldanielbielak

EMAIL: mdbielak@gmail.comTransfer to account:

ING BANK ŚLĄSKI 66 1050 1953 1000 0090 6061 0582

PLN 50 before tutoring and confirmation in pdf send to mail / skype the day before. It is a necessary requirement to reserve a date and attend a lesson - dictated by a frivolous approach of students.

Udzielam korepetycji

Napisz do użytkownika

Wykształcenie
09.1995 - 06.2000
Zespoł Szkół Elektronicznych Wojciechowska
Elektronika Ogóna
10.2000 - 06.2006
Politechnika Lubelska
Inżynier
Elektrotechnika
10.2000 - 07.2006
Politechnika Rzeszowska
Magister inżynier
Elektrotechnika
10.2007 - 07.2008
OIC Poland
Wycena Nieruchomości
10.2009 - 06.2011
OIC Poland WSEI
Profesjonalna Kadra - Nauczanie przedmiotów zawodowych
11.2013 - 07.2014
Politechnika Lubelska
Projektowanie i Eksploatacja Energooszczędnych Systemów Automatyki Przemysłowej
Kursy i szkolenia
06.2007
Siemens
07.2008
ATEX, EPSILON X, EMERSON, TYCO, ASE, LEGRAND
12.2009
EATON/Moeller
02.2010
Arcadia-IntelliCad
03.2010
SAP
10.2011
Ratownictwo Górnicze
12.2011
Instruktaż stanowiskowy i BHP
02.2012
DEx I
03.2012
Dozór Górniczy Elektryczny
06.2012
SANDVIK MINING & CONSTRUCTION
11.2012
Uprawnienia energetyczne
04.2014
DEx II (EEx II) SEVESO III
06.2014
ABB University
06.2014
ASE Ex
08.2014
Dozór Górniczy
08.2014
National Oilwell Varco
06.2015
CompEX
07.2016
CompEX
12.2016
ECDL CAD CORE
09.2017
ExSolution, IBT
Doświadczenie
Nie dodano

Ostatnie opinie


wystawiono opinii: 18
avatar
Lidia
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
18 stycznia 2021

Syn korzysta z lekcji fizyki.Bardzo polecam.

avatar
Michał
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
18 stycznia 2021

bardzo dobry nauczyciel

avatar
Łukasz Sobieraj
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
16 stycznia 2021

Świetnie wytłumaczony materiał. Dzięki temu nie mam problemów z przesyłaniem energii elektrycznej.

avatar
Oskar
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
26 sierpnia 2020

Super dzięki temu Panu zdałem

avatar
Natalia
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
18 maja 2020

Bardzo dobry nauczyciel, gorąco polecam :)

avatar
Jan
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
7 kwietnia 2020

Polecam

avatar
Sebastian
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
7 kwietnia 2020

Polecam, miła atmosfera i świetny korepetytor

avatar
Anna
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
3 lutego 2020

Pan Daniel jest the best. Serio.

avatar
Bartłomiej
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
12 grudnia 2019

Pan Michał ma bardzo przyjemnie podejście dla uczniów i potrafi zaciekawić przedmiotem. Tłumaczy w sposób ciekawy i zrozumiały. Serdecznie polecam :)

avatar
Kamil
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
11 lutego 2019

Serdecznie polecam Pana Michała. Osoba z bardzo dobrym podejściem do nauczania. Perfekcyjnie przygotował syna do sprawdzianów

avatar
Dominik
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
8 grudnia 2018

Bardzo dużo do powiedzenia ma :) Podpowiada jakie materiały ogarnąć. Zapoznaje się również z tematem, którym zainteresowany jest kursant i korepetycje są "kierowane" na nie. Nastawia pozytywnie do tematu. Czasami może wyjść nawet zabawne szukanie jakiegoś problemu, którego obaj na początku nie widzimy :D. W skrócie bardzo dobra osoba z dobrym zajęciem.

avatar
Marek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
23 listopada 2018

Jak dla mnie to pełny profesjonalizm i w całkiem dobrej cenie, co się liczy tym bardziej jeżeli jesteś polskim studentem :) Dziękuję.

avatar
Żaneta
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
15 listopada 2018

Już po kilku godzinach korepetycji u Pana Michała bardzo duże postępy co oczywiście przekłada się na oceny syna. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Szczerze polecam!!!

avatar
Rafał
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
13 listopada 2018

Pełen profesjonalizm, miła atmosfera i nie drogo. Polecam korepetycje on-line u Pana Michała.

avatar
Monika
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
2 listopada 2018

Gdy powiedziałam panu Michałowi jaki jest temat mojego projektu, poświęcił bardzo dużo czasu aby zapoznać się z tematyką zadania, zasięgnął porady doświadczonych znajomych i napisał mi obszerną wiadomość jak można rozwiązać dany problem - kilka sposobów. Pan Michał podchodzi bardzo profesjonalnie do zadań, chce być dobrze przygotowany i jak najlepiej pomóc innym, posiada interdyscyplinarną wiedzę i lubi ambitne projekty. Mimo, że projekt będę wykonywać sama gdyż wybrałam płatne narzędzie, to pomoc pana Michała była bardzo przydatna i polecam współpracę z tą osobą.

avatar
Mateusz
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
5 września 2018

Bardzo duża wiedza i szczera pomoc

avatar
Maciej
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
3 września 2018

Potrzebowałem pomocy z przygotowaniem do egzaminu z elektrotechniki i Pan Michał w przystępny sposób objaśnił mi teorię, pomógł w rozwiązywaniu zadań i analizie różnych zagadnień. Polecam jeśli ktoś przygotowuje się do kolokwium, egzaminu czy zaliczenia.

avatar
Arek
gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka5/5
31 sierpnia 2018

Pan Michał bardzo dobrze tłumaczy, cierpliwy i przygotowany do materiału który jest omawiany.Materiał z matematyki z technikum z całego roku przerobiony w 1 miesiąc.Po tych korepetycjach matematyka zrobiła się zrozumiała i nie taka trudna.Polecam bardzo pomocny.

Po dodaniu opinii nie będzie możliwa jej edycja, dlatego upewnij się, że wypełniłeś/aś prawidłowo wszystkie pola.

Wystawiając opinię oświadczasz, że działasz zgodnie z regulaminem, treść opinii jest zgodna z prawdą, a Ty ponosisz za nią pełną odpowiedzialność. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wystawiając opinię oświadczasz, że jej treść jest zgodna z prawdą, a Ty ponosisz za nią pełną odpowiedzialność. W bazie serwisu e-korepetycje.net będą przechowywane dane takie jak adres e-mail oraz adres IP, z którego wypełniono formularz opinii. Dane te umożliwiają identyfikację autora opinii i mogą zostać udostępnione na wniosek podmiotów uprawnionych do tego, w przypadku zgłoszenia przez użytkownika działań niezgodnych z polskim prawem, w szczególności dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji.